ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទទួលបាននៅក្នុងទូច

រៀន ២ ពាណិជ្ជកម្មគឺជាឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ហ្គេដជីជីមអិលអិលធីឌី


    អ្នកនិពន្ធ: ម៉ៃឃើលហ្វាស់ហ្គោន

    Avatar

    លោកម៉ៃឃើលហ្វាស់ហ្គោនគឺជាអ្នកជំនាញខាងជំនួញ Forex និងអ្នកវិភាគបច្ចេកទេសគ្រីបឃ្យូរីដដែលមានបទពិសោធជួញដូរជាង ៥ ឆ្នាំ។ ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគាត់មានការងប់ងល់នឹងបច្ចេកវិទ្យា blockchain និង cryptocurrency តាមរយៈប្អូនស្រីរបស់គាត់ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់បានដើរតាមរលកទីផ្សារ។