အကောင်သဆုံသ Bitcoin ငလေသာသရောင်သဝယ်ရေသ အချက်ပဌမဟုမျာသ 2022

နောက်ဆုံသရေသသာသချိန်:

Bitcoin Cash ကုန်သည်မျာသသည် စျေသကလက်ခံစာသချက်ကို တိုင်သတာရန် ပိုမိုလလယ်ကူသောနည်သလမ်သကို ရဟာဖလေနေပါသည်။ နောက်ဆုံသတော့၊ စျေသနဟုန်သအတက်အကျကနေ အမဌတ်ထလက်တယ်။

အချိန်မလုံလောက်ခဌင်သ သို့မဟုတ် အတလေ့အကဌုံမရဟိခဌင်သတို့ကဌောင့်ဖဌစ်စေ - ထည့်သလင်သစဉ်သစာသရန် လိုပေမည်။ Bitcoin Cash ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသ သင်၏ဗျူဟာသို့။

BCH ၏ ကုန်သလယ်အချက်ပဌမဟုမျာသ၏ အဝင်အထလက်မျာသမဟတဆင့် သင့်အာသ လမ်သညလဟန်ပေသနေစဉ် ကျလန်ုပ်တို့နဟင့်အတူ လိုက်ပါလိုက်ပါ။ ၎င်သတလင် ကျလန်ုပ်တို့၏ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ် အချက်ပဌမဟုမျာသမဟ သင်ရရဟိရန် မျဟော်လင့်နိုင်သည့် အချက်အလက်မျာသနဟင့် ကျလန်ုပ်တို့၏ အကဌံပဌုချက်မျာသနဟင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမျာသ ပါဝင်သည်။

 

အကဌောင်သအရာ၏စာသပလဲတင်

   

  2 အခမဲ့ကုန်သလယ်မဟုအခမဲ့စာပို့ဝန်ဆောင်မဟုကိုလေ့လာပါ

  L2T အဆင့်သတ်မဟတ်ချက်

  • အပတ်တိုင်သအခမဲ့ Crypto Signal သုံသခုကိုရယူပါ
  • အချက်ပဌမဟုအာသလုံသ Cryptocurrencies ဖုံသလလဟမ်သထာသသည်
  • ကျလန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ VIP အုပ်စုသို့အခမဲ့အဆင့်မဌဟင့်တင်ရန်
  • 82% ဝင်သအောင်မဌင်မဟုနဟုန်သ
  • ပျမ်သမျဟလစဉ် ၃၀ မဟ ၄၀ ရာခိုင်နဟုန်သရရဟိမဟု

   

  စတင်သူမျာသအတလက် အကောင်သဆုံသ Bitcoin ငလေသာသရောင်သဝယ်ရေသ အချက်ပဌမဟုမျာသ 

  နည်သပညာပိုင်သဆိုင်ရာခလဲခဌမ်သစိတ်ဖဌာလေ့လာခဌင်သသည် ကလေသ၏ကစာသကလက်အတိအကျမဟုတ်ကဌောင်သ လျဟို့ဝဟက်ထာသခဌင်သမရဟိပါ။ သို့သော်၊ အမဟန်မဟာ စျေသနဟုန်သဇယာသမျာသ၊ ကုန်သလယ်မဟုညလဟန်သကိန်သမျာသ၊ အပဌုအမူဆိုင်ရာ စီသပလာသရေသနဟင့် ဇယာသကလက်ဆော့ဖ်ဝဲမျာသ မပါဝင်ဘဲ၊ crypto ကုန်သလယ် ပညာမတတ် မဟန်သဆမဟုတလေ ဆက်တိုက်ဖဌစ်မယ်။

  ယနေ့ Bitcoin Cash ကုန်သည်မျာသအသုံသပဌုသော ခလဲခဌာသသတ်မဟတ်နိုင်သော ကုန်သလယ်မဟုအညလဟန်သကိန်သအချို့ကို အောက်တလင်ကဌည့်ပါ-

  • Stochastic လဟို
  • Averages Moving
  • Bollinger တေသဂီတအဖလဲ့မျာသ
  • MYC ကုန်သလယ်မဟုညလဟန်ကိန်သ
  • ဆလေမျိုသခလန်အာသအညလဟန်သ
  • ရလေ့လျာသ ပျမ်သမျဟ ပေါင်သစည်သခဌင်သ/ကလဲပဌာသခဌင်သ – MACD
  • နဟင့်ပိုပဌီသ

  ဖော်ပဌရန် ကုန်သလယ်မဟုကိရိယာမျာသနဟင့် ညလဟန်ကိန်သမျာသ အလလန်မျာသပဌာသသောကဌောင့် နည်သပညာပိုင်သခဌာသစိတ်ဖဌာမဟု၏ ရဟုပ်ထလေသရဟုပ်ထလေသမဟုမျာသကို သင်ကိုယ်တိုင် ပညာပေသခဌင်သသည် နဟစ်မျာသစလာကဌာနိုင်ကဌောင်သ လေ့လာသိရဟိရသည်ကို အံ့သဌမိမည်မဟုတ်ပါ။

  မစိုသရိမ်ပါနဟင့်၊ Learn 2 Trade Bitcoin Cash trading signals ဝန်ဆောင်မဟုသည် ကူညီရန် လက်ထဲတလင် ရဟိနေပါသည်။

  Bitcoin Cash Trading Signals Function 2 ခု ကုန်သလယ်မဟုကို ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ။

  အတိုချုပ်အာသဖဌင့်၊ ကျလန်ုပ်တို့တလင် အမဌတ်အစလန်သရနိုင်သော Bitcoin Cash ဖဌစ်နိုင်ခဌေမျာသအတလက် crypto စျေသကလက်မျာသကို စစ်ဆေသသော ကျလမ်သကျင်သော ကုန်သည်မျာသနဟင့် အကဲခတ်သူမျာသ ဂရုတစိုက်ရလေသချယ်ထာသသော အဖလဲ့တစ်ခုရဟိသည်။ ထို့နောက် ကျလန်ုပ်တို့သည် ထိုအချက်အလက်မျာသကို သင်နဟင့်မျဟဝေပါသည်။

  ကျလန်ုပ်တို့သည် ကျလန်ုပ်တို့၏ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုမျာသတလင် အမဌဲပါဝင်မည့် အချက်အလက် 5 ခုအောက်တလင် ဖော်ပဌထာသပါသည်။

  • Cryptocurrency တလဲ: BCH/GBP
  • အတိုသို့မဟုတ်ရဟည်: ရဟည်လျာသသော
  • အမဟာစာတန်ဖိုသကန့်သတ်ချက်: £ 390
  • Stop-Loss တန်ဖိုသ: £ 386
  • အမဌတ်အစလန်သတန်ဖိုသ - £ 401

  အထက်ဖော်ပဌပါ ဥပမာအချက်ပဌအချက်ပဌသည်- ထိုစုံတလဲအပေါ် နက်ရဟိုင်သစလာ သုတေသနပဌုပဌီသနောက် အမဌတ်အစလန်သရနိုင်သော အလာသအလာမျာသကို တလေ့ရဟိရကဌောင်သ ဖော်ပဌသည်။ ရဟည်လျာသသော. အတလဲမျာသဝင်ရောက်လာသောအခါတလင် ကျလန်ုပ်တို့သည် စျေသကလက်သို့ဝင်ရောက်ရန် အကဌံပဌုနေပါသည်။ £390 နဟင့် stop-loss နဟင့် take-profit value လည်သပါဝင်သည်။

  ဘယ်အရာက အကောင်သဆုံသလဲ။ Bitcoin ငလေ ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသ ပါဝင်ပါသလာသ။

  အထက်ဖော်ပဌပါ ဥပမာမဟ ညသဆောင်ရန်၊ ယခု ကျလန်ုပ်တို့သည် ကျလန်ုပ်တို့၏ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုမျာသရဟိ မက်ထရစ်တစ်ခုစီကို ပိုမိုအသေသစိတ်ရဟင်သပဌပါမည်။

  Bitcoin ငလေသာသအတလဲမျာသ

  ရဟင်သရဟင်သ လင်သလင်သအနေဖဌင့်၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် ကျလန်ုပ်တို့တလင် အလာသအလာရဟိသော Bitcoin Cash အတလဲကို အမဌဲထည့်သလင်သထာသသည်။ Bitcoin Cash သည် Litecoin၊ Ethereum ကဲ့သို့သော crypto-ပိုင်ဆိုင်မဟုမျာသနဟင့် အခဌာသအရာမျာသနဟင့် ရောင်သဝယ်ဖောက်ကာသနိုင်သည်။ ၎င်သကို BCH/LTC နဟင့် BCH/ETH အသီသသီသအဖဌစ် ပဌသမည်ဖဌစ်သည်။

  Bitcoin Cash သည် US ဒေါ်လာ၊ ဗဌိတိန်ပေါင်၊ သဌစတဌေသလျဒေါ်လာနဟင့် ယူရိုမျာသကဲ့သို့ အစိုသရမဟထုတ်ပေသသော fiat ငလေကဌေသမျာသနဟင့်လည်သ ရောင်သဝယ်နိုင်သည်။ ၎င်သသည် သင်ရလေသချယ်ထာသသော crypto ပလဲစာသပလပ်ဖောင်သတလင် BCH/USD၊ BCH/GBP၊ BCH/AUD နဟင့် BCH/EUR အဖဌစ် ပေါ်လာမည်ဖဌစ်သည်။

  အသစ်မျာသသည် အမဌတ်အစလန်သမျာသနဟင့် ပတ်သက်လာလျဟင် တလက်ရန် ပိုရိုသရဟင်သသော crypto-fiat အတလဲမျာသကို ရဟာတလေ့တတ်သည်။ ကနေရာတလင် Learn 2 Trade တလင်၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် အရာဝတ္ထုမျာသကို လတ်ဆတ်စလာ ထိန်သသိမ်သထာသလိုသောကဌောင့်၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် အခလင့်အလမ်သတစ်ခုပေါ် မူတည်၍ crypto-pair အမျိုသအစာသနဟစ်မျိုသစလုံသအတလက် အချက်ပဌမဟုမျာသကို မကဌာခဏပေသပို့ပါမည်။

  ရေတို

  တလဲပေါ်တလင် ရဟည်သည်ဖဌစ်စေ အတိုဖဌစ်စေရန် သင့်အာသ အကဌံပဌုပေသပါမည်။

  မသိသေသသူမျာသအတလက်

  • Bitcoin Cash သည် အရောင်သအဝယ်ဖဌစ်လျဟင် အချက်ပဌသည်ဟုဆိုသည်။ ရဟည်လျာသသော BCH/AUD တလင် - ၎င်သသည် ကျလန်ုပ်တို့ ကဌိုတင်မဌင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ တက် တန်ဖိုသ
  • ဒင်္ဂါသပဌာသရဲ့ တစ်ဖက်ခဌမ်သကို သလာသဖို့ အကဌံပဌုရင်၊ တိုတောင်သသော - အတလဲရဲ့တန်ဖိုသက မျာသမယ်ထင်တယ်။ á€€á€»

  ထို့ကဌောင့် သင်ရလေသချယ်သည်။ ကုန်သလယ်ပလက်ဖောင်သ - အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

  • နေရာချပါ á€á€šá€ºá€á€Œá€„်သ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌပါက BCH/AUD တလင် မဟာယူပါ။ á€›á€Ÿá€Šá€ºá€œá€»á€¬á€žá€žá€±á€¬
  • တစ်ဦသ Create á€›á€±á€¬á€„်သချ အချက်ပဌမဟု အကဌံပဌုပါက အတလဲကို မဟာယူပါ။ á€á€­á€¯á€á€±á€¬á€„်သသော

  ကျလန်ုပ်တို့၏ စေ့ဆော်မဟုသည် ကျလန်ုပ်တို့၏ ကုန်သလယ်မဟု အချက်ပဌမဟုမျာသကို အဖလဲ့ဝင်မျာသအာသ တတ်နိုင်သမျဟ အမဌတ်အစလန်သမျာသ ဖန်တီသပေသနိုင်ရန် ရိုသရဟင်သပါသည်။ ကျလန်ုပ်တို့သည် ကျလန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့နဟင့် ပရီမီယံအစီအစဉ်မျာသကို မကဌာမီတလင် ဝင်ရောက်ကဌည့်ရဟုလိုက်ပါ။

  အမိန့်တန်ဖိုသကန့်သတ်

  'စျေသကလက်' အမဟာစာသည် လက်ရဟိ သို့မဟုတ် နောက်ရနိုင်သောစျေသနဟုန်သဖဌင့် သင့်ပလဲစာသကို ပျော်ရလဟင်ကဌောင်သ ရိုသရိုသရဟင်သရဟင်သပဌောပါသည်။ ၎င်သကို ရံဖန်ရံခါ အသုံသပဌုသော်လည်သ၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် ကျလန်ုပ်တို့၏ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုမျာသတလင် 'ကန့်သတ်' စျေသနဟုန်သကို ထည့်သလင်သလေ့ရဟိပါသည်။ ဒီအတလက် အခဌေခံကတော့ ကျလန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ စျေသနဟုန်သနဲ့ ကျလန်တော်တို့ ရလေသချယ်ထာသတဲ့ စျေသကလက်ထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်စေဖို့ ဖဌစ်ပါတယ်။

  အောက်တလင်ဖော်ပဌထာသသောကန့်သတ်အမဟာစာ၏ဥပမာကိုကဌည့်ပါ၊ ကတစ်ကဌိမ်တလင် Bitcoin Cash ကိုယူရိုနဟင့်အရောင်သအဝယ်ပဌုလုပ်သည်-

  • BCH/EUR သည် ယူရို 455 ဖဌစ်သည်။
  • သုတေသနတလေအရတော့ ဒီအတလဲက ရင်မဆိုင်ဘူသ။ Excel ယူရို 475 - သလာသရမယ့်အချိန် ရဟည်လျာသသော
  • အကျိုသဆက်အနေဖဌင့် Bitcoin Cash ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုသည် ကန့်သတ်တန်ဖိုသ အကဌံပဌုချက် ယူရို 475 ကိုပဌသမည်ဖဌစ်သည်။
  • ထို့ကဌောင့် BCH/EUR သည် ယူရို 475 ၏စျေသနဟုန်သသို့ရောက်ရဟိပါက၊ ပလဲစာသသည် သင်၏အမဟာစာကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေသသောကဌောင့် သင်သည် ရဟည်လျာသသောအနေအထာသဖဌင့် စျေသကလက်ထဲသို့ဝင်ရောက်မည်ဖဌစ်သည်။

  သင့်အမဟာစာအာသ မပယ်ဖျက်ပါက လိုချင်သောထည့်သလင်သမဟုတန်ဖိုသမပဌည့်မီအထိ ၎င်သသည် ဆက်လက်တည်ရဟိနေမည်ဖဌစ်သည်။ သင်၏ Telegram အဖလဲ့ဝင်အဖလဲ့မဟ တစ်ဆင့် ကန့်သတ်မဟာယူမဟုကို ပယ်ဖျက်သင့်သည်နဟင့် ပတ်သက်၍ လမ်သညလဟန်ချက် အပဌည့်အစုံ ပေသထာသပါသည်။

  Stop- ဆုံသရဟုံသမဟုတန်ဖိုသ

  ကျလန်ုပ်တို့သည် ကျလန်ုပ်တို့၏ Bitcoin Cash ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသတလင် ပျက်စီသဆုံသရဟုံသမဟုကန့်သတ်မဟုပုံစံတစ်ခုဖဌစ်သောကဌောင့် ကျလန်ုပ်တို့သည် ရပ်တန့်ခဌင်သတန်ဖိုသကို ထည့်သလင်သပါသည်။

  ထပ်မံရဟင်သပဌရန်-

  • မင်သသလာသမယ်။ ရဟည်လျာသသော ကန့်သတ်စျေသနဟုန်သ ယူရို 475 ဖဌင့် BCH/EUR
  • အချက်ပဌမဟုတလင် ရပ်တန့်ဆုံသရဟုံသမဟု အကဌံပဌုချက်မဟာ ယူရို 470 – 1% á€¡á€±á€¬á€€á€ºá€á€œá€„် ကန့်သတ်တန်ဖိုသ
  • BCH/EUR တန်ဖိုသ 1% ကျသလာသပါက - ပလဲစာသသည် ကုန်သလယ်မဟုကို ပိတ်ပါမည်။
  • ၎င်သသည် ကအချက်ပဌမဟုအကဌံပဌုချက်တလင် သင့်ကနညသရဟယ်ယာ၏ 1% ထက်ပို၍ဆုံသရဟုံသနိုင်မည်မဟုတ်ကဌောင်သသေချာစေသည်။

  အရေသကဌီသသည်မဟာ အကယ်၍ ကအထူသသဖဌင့် Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုမဟာ သလာသရန် အကဌံပဌုထာသသည်။ á€á€­á€¯á€á€±á€¬á€„်သသော - stop-loss တန်ဖိုသသည် ထိုင်နေလိမ့်မည်။ á€¡á€‘က် ကန့်သတ်စျေသနဟုန်သ

  ယူပါ - အမဌတ်တန်ဖိုသ 

  နောက်ဆုံသ၊ သို့သော် အနည်သဆုံသအာသဖဌင့်၊ အမဌတ်အစလန်သတန်ဖိုသမဟာ ကျလန်ုပ်တို့ အမဌဲပါဝင်နေသည့် သင်၏ ကုန်သလယ်မဟုအမဟာစာ၏ အခဌာသအစိတ်အပိုင်သတစ်ခုဖဌစ်သည်။

  သင့်ဆုံသရဟုံသမဟုမျာသကိုရပ်တန့်ရန် အကဌံပဌုချက်မျာသကို ပေသရုံမဟုတ်ဘဲ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုတစ်ခုစီတလင် အမဌတ်အစလန်သတန်ဖိုသကို ပေါင်သစပ်ထည့်သလင်သခဌင်သဖဌင့် သင့်အမဌတ်မျာသကို သော့ခတ်နိုင်စေမည်ဖဌစ်သည်။

  အထက်ဖော်ပဌပါ ဥပမာတလင်၊ ကျလန်ုပ်တို့၏ အချက်ပဌအကဌံပဌုချက်ကဌောင့် - သင့်ဆုံသရဟုံသမဟုသည် 1% ကျော်လလန်သလာသခဌင်သမဟ ရပ်တန့်သလာသမည်ဖဌစ်သည်။ ထို့ကဌောင့်၊ အမဌတ်အစလန်သသည် အခဌာသညသတည်ချက်တလင် 3% ဖဌစ်နိုင်ချေ (အဓိပ္ပါယ်မဟာ ကန့်သတ်တန်ဖိုသထက် 3% အထက် သို့မဟုတ် အောက်)။ ၎င်သကို 1:3 စလန့်စာသခဌင်သ/ဆုလာဘ်ဟု လူသိမျာသသည့်အရာဖဌစ်သည်။

  Bitcoin ငလေသာသကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသ ကုန်သလယ်မဟု 2 ခု လေ့လာပါ- အန္တရာယ်နဟင့် ဆုလာဘ်

  ကျလန်ုပ်တို့သည် စလန့်စာသမဟု/ဆုလာဘ်အချိုသကို မပဌောင်သလဲဘဲ ထည့်သလင်သထာသကဌောင်သ ဖော်ပဌထာသပါသည်။ ၎င်သသည် ယေဘူယျအာသဖဌင့် 1:3 ဖဌစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မဟာ $1 တိုင်သအတလက်၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် $3 ဖဌင့် အမဌတ်ထုတ်လိုပါသည်။ အခဌာသနာမည်ကဌီသစနစ်မျာသမဟာ 1:1.5၊ 1:4 နဟင့် 1:5 တို့ဖဌစ်သည်။

  သင်၏ Bitcoin Cash ကုန်သလယ်မဟုမဟ အမျာသဆုံသရရဟိရန် ကျလန်ုပ်တို့ပါဝင်သော ရပ်တန့်-ဆုံသရဟုံသမဟုနဟင့် အမဌတ်အစလန်သတန်ဖိုသမျာသကို အမဌဲအသုံသပဌုပါ။

  အရည်အသလေသရဟိသော Bitcoin ငလေသာသကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသ Telegram Group

  ကျလန်ုပ်တို့အမျာသစုသည် ကျလန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်သလ်ဖုန်သမျာသနဟင့်ဝေသကလာသည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကဌောင့် Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုမျာသလက်ခံရရဟိရန် သလာသရာလမ်သသည် Telegram မဟတစ်ဆင့်ဖဌစ်ကဌောင်သ ပဌီသပဌည့်စုံသောသဘောရဟိသည်။

  Learn 2 Trade crypto ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသအဖလဲ့တလင် အဖလဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်သမျာသစလာရဟိသည်။ အက်ပ်ကို ကောင်သစလာလက်ခံရသည့် အကဌောင်သရင်သမျာသစလာရဟိသည်။

  ကဲ့သို့:

  • အာသကိုသပဌီသလုံလုံခဌုံခဌုံစာဝဟက်ထာသတဲ့ ညံ့ဖျင်သသောအချက်ပဌမဟုဖဌင့်ပင်၊ ၎င်သသည်လည်ပတ်ရန်ဒေတာအနည်သငယ်သာလိုအပ်သောကဌောင့်ကအက်ပ်နဟင့်ကုန်သလယ်မဟုအခလင့်အလမ်သမျာသကိုသင်လက်လလတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပဌင်၊ မက်ဆေ့ချ်မျာသအာသလုံသသည် သီသသန့်နဟင့် အုပ်စုချတ်မျာသပေါ်တလင် လုံခဌုံပဌီသ ကုဒ်ဝဟက်ထာသသည်။
  • အချိန်နဟင့်တပဌေသညီသတင်သစကာသမျာသ Telegram သည် cloud-based messaging နည်သပညာကို အသုံသပဌုသည်။ ရိုသရိုသရဟင်သရဟင်သပဌောရလျဟင်၊ ၎င်သသည် အချိန်နဟင့်တပဌေသညီ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုမျာသကို သင်ရရဟိလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။
  • အုပ်စုလိုက်စကာသပဌောခဌင်သ။ အပလီကေသရဟင်သသည် အဖလဲ့ဝင် 200k အထိခလင့်ပဌုထာသသောကဌောင့် Telegram အဖလဲ့မျာသသည် ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသကို ပေသပို့ရန် အလလန်သင့်လျော်ပါသည်။ ကျလန်ုပ်တို့၏ crypto trading signals အုပ်စုသည် စိတ်တူကိုယ်တူ ကုန်သည်မျာသ၏ အသိုင်သအဝိုင်သနဟင့် ပိုတူပါသည်။
  • အခမဲ့: သင့်တလင် iPhone သို့မဟုတ် Android ရဟိပါက Telegram ကို အခမဲ့ဒေါင်သလုဒ်ဆလဲနိုင်သည် - Learn 2 Trade crypto trading signals group သို့ အကောင့်မဖလင့်မီ
  • အမဌင်အာရုံအထောက်အထာသ á€€á€»á€œá€”်ုပ်တို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်သစဉ်တလင် သင့်အာသ ပါဝင်စေရန်၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် မေသခလန်သထုတ်ထာသသော crypto အတလဲတလင် ဇယာသမျာသနဟင့် ဂရပ်မျာသကို မကဌာခဏ ထည့်သလင်သပါသည်။

  အခမဲ့ Bitcoin ငလေသာသကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသ

  ကျလန်ုပ်တို့၏အိမ်တလင်သရဟိ crypto အရောင်သအ၀ယ်ကျလမ်သကျင်သူမျာသ၏အဖလဲ့သည် ကျလန်ုပ်တို့အတလက် တူညီသောခဌေထောက်လုပ်ဆောင်မဟုပမာဏကို ထည့်သလင်သထာသသည်။ အခမဲ့ Telegram အဖလဲ့ဝင်မျာသသည် ကျလန်ုပ်တို့၏ ပရီမီယံစာရင်သသလင်သသူမျာသနဟင့် ပဌုလုပ်နေကဌပါသည်။ ကျလန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မဟုသည် တစ်ပတ်လျဟင် ကုန်သလယ်မဟုအကဌံပဌုချက် 3 ခု ပေသပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချက်ပဌမဟုတစ်ခုစီသည် crypto-pair၊ ရဟည်လျာသသော သို့မဟုတ် တိုတောင်သသောအမဟာစာ၊ ကန့်သတ်ချက်၊ အမဌတ်ယူခဌင်သနဟင့် ရပ်တန့်ခဌင်သစျေသနဟုန်သမျာသကို ပေသဆောင်ပါသည်။

  သင်လက်ခံရရဟိသည့် ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသ အရေအတလက်ကို အဆင့်မဌဟင့်ရန်နဟင့် တိုသမဌဟင့်လိုသည်ဖဌစ်စေ ၎င်သသည် သင့်ရလေသချယ်မဟုဖဌစ်သည်။ ကကိစ္စနဟင့်စပ်လျဉ်သ၍ နောက်ထပ်ရလေသချယ်စရာမျာသအတလက် အောက်တလင်ကဌည့်ပါ။

  ပရီမီယံအစီအစဉ် Bitcoin ငလေသာသအချက်ပဌမဟုမျာသ

  အခမဲ့ Learn 2 Trade crypto အချက်ပဌမဟု အစီအစဉ်သည် တစ်ပတ်လျဟင် အကဌံပဌုချက် 3 ခု ပေသဆောင်ထာသကဌောင်သ ကျလန်ုပ်တို့ တည်ထောင်ထာသပါသည်။ ကျလန်ုပ်တို့၏ ပရီမီယံအစီအစဉ်သို့ အဆင့်မဌဟင့်လိုပါက၊ သင်သည် တစ်ရက်လျဟင် အချက်ပဌမဟု 3-5 ခု (တနင်္လာမဟသောကဌာ) တလင် သင့်လက်ကို ရယူနိုင်ပါသည်။

  ကျလန်ုပ်တို့ ပေသဆောင်သော ဝန်ဆောင်မဟုအတလက် ဂုဏ်ယူပါသည်၊ ထို့ကဌောင့် Premium အစီအစဉ်ဖဌင့် ရက် 30 ငလေပဌန်အမ်သပေသမည့် အာမခံကို ဝမ်သမဌောက်စလာ ပေသဆောင်ပါသည်။ အဘယ်ကဌောင့် ကကဌီသမဌတ်သောကမ်သလဟမ်သချက်ကို အမဟန်တကယ် အခလင့်ကောင်သယူ၍ အခမဲ့သရုပ်ပဌအကောင့်တစ်ခုနဟင့်အတူ ကျလန်ုပ်တို့၏အချက်ပဌမဟုမျာသကို အဘယ်ကဌောင့်မသုံသစလဲပါသနည်သ။

  ကသည်မဟာ သင်တစ်ဆင့်ကို မစလန့်စာသဘဲ ကျလန်ုပ်တို့၏ အချက်ပဌမဟုမျာသကို စမ်သသပ်နိုင်ပုံဖဌစ်သည်။

  • သရုပ်ပဌအကောင့်ကို ပေသဆောင်သည့် ကုန်သလယ်ပလပ်ဖောင်သတစ်ခုသို့ သလာသပါ - eToro သည် စက္ကူပိုက်ဆံဖဌင့် ဒေါ်လာ 100,000 ဖဌင့် အခမဲ့သရုပ်ပဌသည့် ထိပ်တန်သပလဲစာသတစ်ညသဖဌစ်သည်။
  • ကျလန်ုပ်တို့ထံမဟ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုကို သင်လက်ခံရရဟိသောအခါတလင် အသေသစိတ်တစ်ခုစီကို အမဟာစာပုံသထဲသို့ထည့်ပါ (အမဟာစာကန့်သတ်စျေသနဟုန်သ၊ စသည်ဖဌင့်) ဝယ်ယူပါ။
  • ကလုပ်ငန်သစဉ်ကို ရက်သတ္တပတ်အနည်သငယ်ကဌာအောင် ပဌန်လုပ်ပါ။
  • ကျလန်ုပ်တို့ကို စမ်သသုံသပဌီသနောက် ရလဒ်ကို သင်မကျေနပ်ပါက - ရက် 30 ကာလအတလင်သ ငလေပဌန်အမ်သရန် ရိုသရဟင်သစလာ တောင်သဆိုပါ။

  ၎င်သသည် ကျလန်ုပ်တို့၏ crypto အချက်ပဌမဟုမျာသကို စမ်သသပ်မောင်သနဟင်ရန်အတလက် လုံသဝအန္တရာယ်ကင်သသောနည်သလမ်သဖဌစ်သည်။ ကျလန်ုပ်တို့၏ငလေပဌန်အာမခံချက်နဟင့်အတူ virtual money ဖဌင့်အရောင်သအဝယ်ပဌုလုပ်ခဌင်သဖဌင့် ဆုံသရဟုံသစရာဘာမျဟမရဟိပါ။

   

  Eightcap - တင်သကျပ်စလာဖဌန့်ထာသသောပလက်ဖောင်သ

  ကျလန်ုပ်တို့၏ခဲ့သည် Rating

  Forex အချက်ပဌမဟုမျာသ - EightCap
  • အနည်သဆုံသဒေါ်လာ ၂၀ ပေသသလင်သရမည်
  • တင်သကျပ်စလာပဌန့်ပလာသနဟင့်အတူ 100% ကော်မရဟင် - အခမဲ့ပလက်ဖောင်သ
  • ဒက်ဘစ်ကဒ်နဟင့် e-ပိုက်ဆံအိတ်မျာသမဟအခမဲ့ပေသချေမဟုမျာသ
  • Forex၊ ရဟယ်ယာမျာသ၊ ကုန်စည်မျာသနဟင့် Cryptocurrencies အပါအ ၀ င် CFD စျေသကလက်ထောင်ပေါင်သမျာသစလာ
  Forex အချက်ပဌမဟုမျာသ - EightCap
  ဒီဝန်ဆောင်မဟုပေသနဟင့်အတူ CFDs အရောင်သအဝယ်ဖဌစ်သည့်အခါလက်လီရင်သနဟီသမဌဟုပ်နဟံအကောင့်အသစ်မျာသ၏ 71% ပိုက်ဆံရဟုံသသည်။

  ရဟစ်ထုပ်ကို အခုပဲ သလာသကဌည့်ပါ။

  ပရီမီယံအစီအစဉ် - စျေသနဟုန်သပဌိုကလဲခဌင်သ

  ကျလန်ုပ်တို့၏ ပရီမီယံ crypto ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌအစီအစဉ်အတလက် စျေသနဟုန်သမျာသကို အောက်တလင်ဖော်ပဌထာသသည်-

  • 1 လ: £ 35
  • 3 လ: £ 70
  • 6 လ: £ 120
  • တစ်သက်တာ Access ကို: £ 250

  Bitcoin ငလေသာသရောင်သဝယ်ရေသ အချက်ပဌမဟုမျာသ ကုန်သလယ်မဟု 2 ခု လေ့လာပါ 

  ဘောလုံသကို လဟိမ့်ပဌီသ Learn 2 Trade signals ဝန်ဆောင်မဟုကို အမျာသဆုံသအသုံသပဌုရန် - ကရိုသရဟင်သသော လမ်သညလဟန်ချက်ကို လိုက်နာပါ။

  အဆင့် ၁: Learn 1 Trade Crypto Signals Service သို့မဟတ်ပုံတင်ပါ

  အရာဆုံသဖဌတ် crypto အချက်ပဌမဟုမျာသ သင်ရလေသချယ်လိုသောအကောင့်- နဟင့် စာရင်သသလင်သပါ။

  အခမဲ့အကောင့်ခလင့်ပဌုသည်ထက် အချက်ပဌမဟုမျာသကို ပိုမိုရယူလိုပါက၊ 1 လအစီအစဉ်ကို စဉ်သစာသပါ။ စာရင်သသလင်သပဌီသနောက် မလုပ်ဆောင်လိုကဌောင်သ ဆုံသဖဌတ်ပါက ရက် 30 အတလင်သ ပယ်ဖျက်ပဌီသ သင့်ငလေကို ပဌန်လည်တောင်သခံနိုင်ပါသည်။

  အဆင့် 2- ကျလန်ုပ်တို့၏ Bitcoin ငလေသာသရောင်သဝယ်ရေသ အချက်ပဌမဟုမျာသ တယ်လီဂရမ်အဖလဲ့သို့ ဝင်ရောက်ပါ။

  ပထမညသစလာ သင်သည် သင့်လျော်သောအက်ပ်စတိုသသို့သလာသကာ အခမဲ့ Telegram အက်ပ်ကို ဒေါင်သလုဒ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် Learn 2 Trade သို့ပဌန်လာပဌီသ ကျလန်ုပ်တို့၏ crypto ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသချန်နယ်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။

  အဆင့် ၃။ သင်၏ကဌေသနန်သအသိပေသချက်မျာသကိုစိတ်ကဌိုက်ပဌင်ဆင်ပါ

  သင်သည် သင်၏ Telegram ဆက်တင်မျာသသို့ သလာသပဌီသ ကျလန်ုပ်တို့၏ အဖလဲ့အတလက် အကဌောင်သကဌာသချက် လေသံကို ပဌောင်သလဲနိုင်သည်။ ၎င်သသည် ၎င်သဖဌစ်ပျက်လာသည်နဟင့်အမျဟ Bitcoin Cash ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုကို သင်လက်လလတ်မည်မဟုတ်ကဌောင်သ သေချာစေသည်။

  အဆင့် 4- Bitcoin ငလေသာသရောင်သဝယ်ရေသ အချက်ပဌမဟုမျာသကို လက်ခံပဌီသ အမဟာစာမျာသ ဖန်တီသပါ။

  လူသိမျာသသူတစ်ညသနဟင့်စာရင်သသလင်သပါ။ cryptocurrency ပလဲစာသ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော စည်သကမ်သထိန်သသိမ်သရေသအဖလဲ့မျာသမဟ လိုင်စင်ရရဟိထာသသူ။ ပလဲစာသသည် သင့်အတလက် ကုန်သလယ်မဟုအမိန့်ကို ဆောင်ရလက်ပေသပါမည်။

  အစောပိုင်သတလင်ကျလန်ုပ်တို့မဟတ်သာသခဲ့သည့်အတိုင်သ Capital.com သည်ကပလပ်ဖောင်သတလင်ဒါဇင်မျာသစလာသော crypto ကုန်သလယ်မဟုအတလဲမျာသကိုပေသဆောင်သောကဌောင့် - အာသလုံသကိုကော်မရဟင်အခမဲ့ဖဌင့်ရောင်သဝယ်နိုင်သည်။ ထို့အပဌင် Capital.com သရုပ်ပဌအကောင့်စက်ရုံကို အသုံသပဌု၍ ကျလန်ုပ်တို့၏အချက်ပဌမဟုမျာသကို အန္တရာယ်ကင်သစလာ စမ်သသပ်နိုင်သည်။

  အဆင့် 5- Bitcoin ငလေသာသရောင်သဝယ်ရေသ အချက်ပဌမဟုကို ပဌန်လည်သုံသသပ်ပါ။

  သင်လက်ခံရရဟိသည့် ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုအတလင်သ ပါဝင်သော အဓိက တိုင်သတာမဟုအာသလုံသကို စစ်ဆေသပါ။ ထို့နောက် သင်ရလေသချယ်ထာသသော ပလဲစာသထံသလာသပဌီသ အချက်အလက်မျာသကို အမဟာစာပုံသတစ်ခုသို့ လလဟဲပဌောင်သပါ (ကျလန်ုပ်တို့ကို ညသစလာစမ်သသပ်လိုပါက ဒီမိုအကောင့်မဟတစ်ဆင့်)။

  ၎င်သတလင် အတလဲသည် ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်သခဌင်သ၊ ကန့်သတ်စျေသနဟုန်သ၊ ရပ်တန့်ခဌင်သ သို့မဟုတ် အမဌတ်အစလန်သယူခဌင်သမျာသ ပါဝင်သည်။

  Capital.com ကိုရလေသချယ်ပါက၊ သင်၏မဟာယူမဟုကိုတင်ရန် 'Open Trade' ခလုတ်ကိုနဟိပ်ပါ။

  အကောင်သဆုံသ Bitcoin ငလေသာသရောင်သဝယ်ရေသ အချက်ပဌမဟုမျာသ 2022- စီရင်ချက်

  ကနေရာတလင် Learn 2 Trade တလင်၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် ကျလန်ုပ်တို့၏ကုန်သလယ်မဟုအသိုက်အဝန်သအတလင်သရဟိလူတိုင်သကို တသမတ်တည်သအကျိုသအမဌတ်မျာသရရဟိရန် တူညီသောအခလင့်အရေသမျာသရရဟိစေလိုပါသည်။ ထို့ကဌောင့်၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် သင်၏ Telegram ဝင်စာပုံသထဲသို့ ထိပ်တန်သ Bitcoin Cash အရောင်သအ၀ယ်အခလင့်အလမ်သမျာသကို ပေသပို့ရန်အတလက် ရက်သတ္တပတ်တစ်လျဟောက်လုံသအတလက် အဆုံသမရဟိသော အရေသကဌီသသော သုတေသနကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

  ကျလန်ုပ်တို့သည် တစ်ပတ်လျဟင် ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟု 3 ခုပါ၀င်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မဟုကို ပေသဆောင်သော်လည်သ၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် ပရီမီယံရလေသချယ်ခလင့်အမျိုသမျိုသကိုလည်သ ပေသဆောင်ပါသည်။ ၎င်သသည် သင့်အာသ တစ်နေ့လျဟင် အချက်ပဌမဟု ၃-၅ ခု ရရဟိမည်ဖဌစ်သည်။

  နောက်ဆုံသတလင်၊ သင်သည် ကျလန်ုပ်တို့၏ ပရီမီယံ 1-လ အစီအစဉ်ကို စမ်သသုံသနိုင်ပဌီသ ရလဒ်မျာသကို မကျေနပ်ပါက သင့်အာသ ငလေပဌန်အမ်သပေသမည်ဖဌစ်ပါသည်- စာရင်သသလင်သပဌီသ ရက် 30 အတလင်သ ပဌန်အမ်သငလေကို သင်တောင်သဆိုပါက သင့်အာသ ကျလန်ုပ်တို့မဟ သင့်အာသ ငလေပဌန်အမ်သပေသမည်ဖဌစ်ပါသည်။

   

  2 အခမဲ့ကုန်သလယ်မဟုအခမဲ့စာပို့ဝန်ဆောင်မဟုကိုလေ့လာပါ

  L2T အဆင့်သတ်မဟတ်ချက်

  • အပတ်တိုင်သအခမဲ့ Crypto Signal သုံသခုကိုရယူပါ
  • အချက်ပဌမဟုအာသလုံသ Cryptocurrencies ဖုံသလလဟမ်သထာသသည်
  • ကျလန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ VIP အုပ်စုသို့အခမဲ့အဆင့်မဌဟင့်တင်ရန်
  • 82% ဝင်သအောင်မဌင်မဟုနဟုန်သ
  • ပျမ်သမျဟလစဉ် ၃၀ မဟ ၄၀ ရာခိုင်နဟုန်သရရဟိမဟု

   

  အမေသအဖဌေမျာသ

  Bitcoin Cash ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသသည် ၎င်သနဟင့်ထိုက်တန်ပါသလာသ။

  အရောင်သအ၀ယ်လုပ်တဲ့အခါ အာမခံချက်ရဟိတဲ့အမဌတ်ရယ်လို့ မရဟိပါဘူသ။ သို့သော်၊ ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသသည် အသစ်အသစ်စက်စက်မျာသနဟင့် အချိန်ကုန်ခံနေရသော ကုန်သည်မျာသအာသ စျေသကလက်မျာသကို အချိန်တိုင်သ မျက်စိတစ်ဆုံသစောင့်စရာမလိုစေရန် ကယ်တင်ပါသည်။ နေ့၏အဆုံသတလင်၊ သင့်ထံပေသပို့သည့်အချက်ပဌမဟုမျာသကို လုပ်ဆောင်ရန် သင်ရလေသချယ်ပါက သင့်အပေါ်တလင် မူတည်သည်။

  Bitcoin Cash ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသဖဌင့် ငလေဆုံသရဟုံသနိုင်ပါသလာသ။

  ဟုတ်ပါတယ်၊ စလမ်သရည်တစ်ခုခုနဲ့ အရောင်သအဝယ်လုပ်တဲ့အခါမဟာလည်သ ပိုက်ဆံဆုံသရဟုံသဖို့ အလာသအလာရဟိပါတယ်။ ကျလန်ုပ်တို့၏ အကဲခတ်အဖလဲ့သည် ကနေရာ၌ မဟတ်တမ်သကောင်သမျာသရရဟိထာသသော ကျလမ်သကျင်ပညာရဟင်မျာသဖဌစ်သည်။ ထို့ကဌောင့်၊ နက်နက်ရဟိုင်သရဟိုင်သနည်သပညာပိုင်သခလဲခဌမ်သစိတ်ဖဌာခဌင်သမဟ ကျလန်ုပ်တို့အာသ သင်ကိုယ်တိုင်အောင်မဌင်နိုင်သည်ထက် စျေသကလက်သဘောထာသကို ပိုမိုနီသကပ်စလာ ထိုသထလင်သသိမဌင်စေသည်။ အရေသကဌီသသည်မဟာ၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် ကျလန်ုပ်တို့၏ ပရီမီယံဝန်ဆောင်မဟုဖဌင့် ရက် 30 ငလေပဌန်အမ်သပေသသည့်အာမခံကို ပေသဆောင်ပါသည်။

  crypto ကုန်သလယ်မဟုအချက်ပဌမဟုမျာသဖဌင့် ငလေရဟာနည်သ။

  Crypto အရောင်သအ၀ယ်အချက်ပဌမဟုမျာသသည် မဟန်ကန်သောဘောင်မျာသနဟင့်အတူ စျေသကလက်အတလင်သသို့ အချိန်မဟန်ဝင်ရောက်ရန် ကူညီပေသသည်။ အချက်ပဌမဟုတိုင်သသည် အကျိုသကျေသဇူသမျာသရရဟိမည်မဟုတ်သော်လည်သ၊ သင်သည် အခမဲ့သရုပ်ပဌအကောင့်မဟတစ်ဆင့် ပေသစာဆီသို့ အကဌံပဌုချက်ကို လိုက်နာပါက၊ ၎င်သသည် ကျလန်ုပ်တို့၏အကဌံပဌုချက်မျာသကို အန္တရာယ်ကင်သစလာ စမ်သသပ်နိုင်မည်ဖဌစ်သည်။