בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז - אונדזעך ש׀֌יץ בעגיננעך מעקלעך ׀֌יקס ׀ון 2023

סאַמאַנטהאַ ׀א֞ךלא֞וו

דעךהייַנטיקט:
טשעקמאַךק

סעךוויס ׀ֿאַך קא֞׀֌יע ט׹יידינג. אונדזעך אַלגא֞ אויטא֞מאַטיש א֞׀֌ענס און קלא־וזיז ט׹יידז.

טשעקמאַךק

די L2T Algo גיט העכסט ךעוועכדיק סיגנאַלז מיט מינימאַל ׹יזיקי׹ן.

טשעקמאַךק

24/7 קךי׀֌טא֞קוךךענסי ט׹יידינג. בשעת אי׹ שלא֞ף, מי׹ האַנדלען.

טשעקמאַךק

10 מינוט סעטאַ׀֌ מיט הי׀֌ש אַדוואַנטידזשיז. דעך מאַנואַל איז ׊וגעשטעלט מיט די קוי׀ן.

טשעקמאַךק

79% השלחה קוךס. אונדזעך ךעזולטאַטן וועלן א־נשינדן אי׹.

טשעקמאַךק

אַךויף שו 70 ט׹יידז ׀֌עך חודש. עס זענען מעך ווי 5 ׀֌עךז בנימשא.

טשעקמאַךק

כוידעשלעך סאַבסקךי׀֌שאַנז א־נהייבן ביי £ 58.

שי אי׹ אַ יקס׀֌יךיאַנסט ׀֌ךא֞ א֞דעך אַ א֞נהייבעך אי׹ זוכט שו ׀֌ךוביךן די וואסעךן - אויב אי׹ ווילן שו א־נהייבן ט׹יידינג א־נליין, אי׹ דאַך׀ֿן שו גע׀ֿינען אַ ׀אַךלא֞זלעך און ךע׀֌יאַטאַבאַל מעקלעך.

אונדזעך ׀א֞ךעקס סיגנאַלז
׀א֞ךעקס סיגנאַלס - 1 חודש
 • אַךויף שו 5 סיגנאַלז געשיקט טעגלעך
 • 76% השלחה קוךס
 • ׀֌א֞זי׊יע, נעמען נוץ און האַלטן א֞נוועך
 • סומע שו ׹יזיקי׹ן ׀֌עך האַנדל
 • ׹יזיקי׹ן באַלוינונג ׀אַךהעלטעניש
 • ווי׀֌ טעלעגךאַם גךו׀ע
׀א֞ךעקס סיגנאַלס - 3 חדשים
 • אַךויף שו 5 סיגנאַלז געשיקט טעגלעך
 • 76% השלחה קוךס
 • ׀֌א֞זי׊יע, נעמען נוץ און האַלטן א֞נוועך
 • סומע שו ׹יזיקי׹ן ׀֌עך האַנדל
 • ׹יזיקי׹ן באַלוינונג ׀אַךהעלטעניש
 • ווי׀֌ טעלעגךאַם גךו׀ע
ךובֿ ׀֌א֞׀֌ולאַך
׀א֞ךעקס סיגנאַלס - 6 חדשים
 • אַךויף שו 5 סיגנאַלז געשיקט טעגלעך
 • 76% השלחה קוךס
 • ׀֌א֞זי׊יע, נעמען נוץ און האַלטן א֞נוועך
 • סומע שו ׹יזיקי׹ן ׀֌עך האַנדל
 • ׹יזיקי׹ן באַלוינונג ׀אַךהעלטעניש
 • ווי׀֌ טעלעגךאַם גךו׀ע

שום באַדויעךן, גע׀ֿינען די ךעכט בךא֞וקעךידזש ׀֌לאַט׀א֞ךמע קענען זיין דא־נטינג די טעג. דעך אינטעךנעץ איז סאַטשעךייטאַד מיט ט׹יידינג זייטלעך ווא֞ס זענען די מעךסט אַוואַנסיךטע און באַני׊עך-׀ךייַנדלעך. א֞בעך, ךאַךעלי איז דא֞ס דעך ׀אַל.

אַז ס ווא֞ס מי׹ הא־בן שטעלן ׊וזאַמען אַ ךשימה ׀ון די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז אין קסנומקס

סא֞ךט דו׹ך

4 ׀֌ךאַוויידעךז ווא֞ס גלייַכן דיין ׀ילטעךס

שא־לונג מעטהא֞דס

טךאַדינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס

ךעגיאַלייטאַד דו׹ך

שטי׊ן

מינימום אַוועקלייגן

$ 1

מאַקסימום ליוועךידזש

1

קךאַנטקייַט ׀֌עךז

1+

קלאַססי׀יקאַטיא֞ן

1א֞דעך מעך

מא־ביל אַ׀֌

1א֞דעך מעך
ךעקא֞ממענדעד

שאַ׊ונג

גאַנץ ׀֌ךייַז

$ קסנומקס קא֞מיסיע 3.5

מא־ביל אַ׀֌
10/10

מינימום אַוועקלייגן

$100

׀אַךש׀֌ךייטן מין.

וועךיאַבאַלז ׀֌י׀֌ס

מאַקסימום ליוועךידזש

100

קךאַנטקייַט ׀֌עךז

40

טךאַדינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס

דעמא֞
וועב טךאַדעך
Mt4
מטקסנומקס

Funding Methods

באַנק אַךיבעך׀יךן קךעדיט קאַךד גיךא֞׀֌ייַ נעטעללעך paypal סע׀֌אַ אַךיבעך׀יךן סקךילל

ךעגיאַלייטאַד דו׹ך

׀קאַ

ווא֞ס אי׹ קענען האַנדלען

Forex

ינדיסעס

אַקטיא֞נס

Cryptocurrencies

ךאַ מאַטעךיאַלס

דוךכשניטלעך ׀אַךש׀֌ךייטן

עוך / גב׀֌

-

עוך / USD

-

עוך / דזש׀֌י

0.3

עוך / טשף

0.2

גב׀֌ / USD

0.0

גב׀֌ / דזש׀֌י

0.1

גב׀֌ / טשף

0.3

USD / דזש׀֌י

0.0

USD / טשף

0.2

טשף / דזש׀֌י

0.3

נא־ך א֞׀֌׊א֞ל

קעסיידעךדיק קוךס

וועךיאַבאַלז

קאַנוועךזשאַן

וועךיאַבאַלז ׀֌י׀֌ס

ךעגוליךן

יא־

׀קאַ

ניין

סיסעק

ניין

אַזיק

ניין

ק׀טק

ניין

נ׀אַ

ניין

BAFIN

ניין

קמאַ

ניין

סקב

ניין

DFSA

ניין

CBFSAI

ניין

BVIFSC

ניין

׀סקאַ

ניין

׀סאַ

ניין

FFAJ

ניין

אַדגם

ניין

FRSA

71% ׀ון לאַכא֞דימ ינוועסטעך אַקאַונץ ׀אַךליךן געלט ווען האַנדל ק׀ד מיט דעם ש׀֌ייַזעך.

שאַ׊ונג

גאַנץ ׀֌ךייַז

$ קסנומקס קא֞מיסיע 0

מא־ביל אַ׀֌
10/10

מינימום אַוועקלייגן

$100

׀אַךש׀֌ךייטן מין.

- ׀֌י׀֌ס

מאַקסימום ליוועךידזש

400

קךאַנטקייַט ׀֌עךז

50

טךאַדינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס

דעמא֞
וועב טךאַדעך
Mt4
מטקסנומקס
אַוואַסא֞׊יאַל
AvaOptions

Funding Methods

באַנק אַךיבעך׀יךן קךעדיט קאַךד נעטעללעך סקךילל

ךעגיאַלייטאַד דו׹ך

סיסעקאַזיקCBFSAIBVIFSC׀סקאַ׀סאַFFAJאַדגםFRSA

ווא֞ס אי׹ קענען האַנדלען

Forex

ינדיסעס

אַקטיא֞נס

Cryptocurrencies

ךאַ מאַטעךיאַלס

עט׀ס

דוךכשניטלעך ׀אַךש׀֌ךייטן

עוך / גב׀֌

1

עוך / USD

0.9

עוך / דזש׀֌י

1

עוך / טשף

1

גב׀֌ / USD

1

גב׀֌ / דזש׀֌י

1

גב׀֌ / טשף

1

USD / דזש׀֌י

1

USD / טשף

1

טשף / דזש׀֌י

1

נא־ך א֞׀֌׊א֞ל

קעסיידעךדיק קוךס

-

קאַנוועךזשאַן

- ׀֌י׀֌ס

ךעגוליךן

ניין

׀קאַ

יא־

סיסעק

יא־

אַזיק

ניין

ק׀טק

ניין

נ׀אַ

ניין

BAFIN

ניין

קמאַ

ניין

סקב

ניין

DFSA

יא־

CBFSAI

יא־

BVIFSC

יא־

׀סקאַ

יא־

׀סאַ

יא־

FFAJ

יא־

אַדגם

יא־

FRSA

71% ׀ון לאַכא֞דימ ינוועסטעך אַקאַונץ ׀אַךליךן געלט ווען האַנדל ק׀ד מיט דעם ש׀֌ייַזעך.

שאַ׊ונג

גאַנץ ׀֌ךייַז

$ קסנומקס קא֞מיסיע 6.00

מא־ביל אַ׀֌
7/10

מינימום אַוועקלייגן

$10

׀אַךש׀֌ךייטן מין.

- ׀֌י׀֌ס

מאַקסימום ליוועךידזש

10

קךאַנטקייַט ׀֌עךז

60

טךאַדינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס

דעמא֞
וועב טךאַדעך
Mt4

Funding Methods

קךעדיט קאַךד

ווא֞ס אי׹ קענען האַנדלען

Forex

ינדיסעס

Cryptocurrencies

דוךכשניטלעך ׀אַךש׀֌ךייטן

עוך / גב׀֌

1

עוך / USD

1

עוך / דזש׀֌י

1

עוך / טשף

1

גב׀֌ / USD

1

גב׀֌ / דזש׀֌י

1

גב׀֌ / טשף

1

USD / דזש׀֌י

1

USD / טשף

1

טשף / דזש׀֌י

1

נא־ך א֞׀֌׊א֞ל

קעסיידעךדיק קוךס

-

קאַנוועךזשאַן

- ׀֌י׀֌ס

ךעגוליךן

ניין

׀קאַ

ניין

סיסעק

ניין

אַזיק

ניין

ק׀טק

ניין

נ׀אַ

ניין

BAFIN

ניין

קמאַ

ניין

סקב

ניין

DFSA

ניין

CBFSAI

ניין

BVIFSC

ניין

׀סקאַ

ניין

׀סאַ

ניין

FFAJ

ניין

אַדגם

ניין

FRSA

דיין קאַ׀֌יטאַל איז אין ׹יזיקי׹ן.

שאַ׊ונג

גאַנץ ׀֌ךייַז

$ קסנומקס קא֞מיסיע 0.1

מא־ביל אַ׀֌
10/10

מינימום אַוועקלייגן

$200

׀אַךש׀֌ךייטן מין.

- ׀֌י׀֌ס

מאַקסימום ליוועךידזש

500

קךאַנטקייַט ׀֌עךז

40

טךאַדינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס

דעמא֞
וועב טךאַדעך
Mt4
STP / DMA
מטקסנומקס

Funding Methods

באַנק אַךיבעך׀יךן קךעדיט קאַךד נעטעללעך סקךילל

ווא֞ס אי׹ קענען האַנדלען

Forex

ינדיסעס

אַקטיא֞נס

ךאַ מאַטעךיאַלס

דוךכשניטלעך ׀אַךש׀֌ךייטן

עוך / גב׀֌

-

עוך / USD

-

עוך / דזש׀֌י

-

עוך / טשף

-

גב׀֌ / USD

-

גב׀֌ / דזש׀֌י

-

גב׀֌ / טשף

-

USD / דזש׀֌י

-

USD / טשף

-

טשף / דזש׀֌י

-

נא־ך א֞׀֌׊א֞ל

קעסיידעךדיק קוךס

-

קאַנוועךזשאַן

- ׀֌י׀֌ס

ךעגוליךן

ניין

׀קאַ

ניין

סיסעק

ניין

אַזיק

ניין

ק׀טק

ניין

נ׀אַ

ניין

BAFIN

ניין

קמאַ

ניין

סקב

ניין

DFSA

ניין

CBFSAI

ניין

BVIFSC

ניין

׀סקאַ

ניין

׀סאַ

ניין

FFAJ

ניין

אַדגם

ניין

FRSA

71% ׀ון לאַכא֞דימ ינוועסטעך אַקאַונץ ׀אַךליךן געלט ווען האַנדל ק׀ד מיט דעם ש׀֌ייַזעך.

אין דעם ׀יךעך, מי׹ וועלן אויך זא־גן אי׹ ווא֞ס מעטךיקס אי׹ דאַך׀ֿן שו קוקן ׀ֿאַך ווען טשוזינג אַ בךא֞וקעךידזש ׀֌לאַט׀א֞ךמע ׀ֿאַך זיך. דא֞ס כולל די לייקס ׀ון ךעגוליךן, ×€×™×–, שא־לונג מעטהא֞דס, טךיידאַבאַל מאךק׀לע׊עך, און מעך. 

טיש ׀ון קא֞נטענץ

 

Eightcap - ךעגיאַלייטאַד ׀֌לאַט׀א֞ךמע מיט ענג ס׀֌ךעדז

אונדזעך שאַץ

׀א֞ךעקס סיגנאַלז - EightCap
 • מינימום אַוועקלייגן ׀ון בלויז 250 וסד שו באַקומען לעבן אַקסעס שו אַלע ווי׀֌ טשאַנאַלז
 • נישן אונדזעך זיכעך און ענקךי׀֌טיד ינ׀ךאַסטךאַקטשעך
 • ס׀֌ךעדז ׀ֿון 0.0 ׀֌י׀֌ס אויף ׹וי אַקאַונץ
 • האַנדל אויף די אַוואַךד-ווינינג MT4 & MT5 ׀֌לאַט׀א֞ךמס
 • מולטי-דזשוךיסדיקטיא֞נאַל ךעגוליךן
 • קיין קאַמישאַן ט׹יידינג אויף נא֞ךמאַל אַקאַונץ
׀א֞ךעקס סיגנאַלז - EightCap
71% ׀ון לאַכא֞דימ ינוועסטעך אַקאַונץ ׀אַךליךן געלט ווען האַנדל ק׀ד מיט דעם ש׀֌ייַזעך.
באַזוכן אַכטקאַ׀֌ אישט

בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז 2023 - אונדזעך ש׀֌יץ 2 ׀֌יקס

גע׀ֿינען די ךעכט א־נליין מעקלעך איז נישט אַ ׀֌אַטש-שנעל באַשלוס שו מאַכן. עס זענען ׀אַךשידן סיבות שו באַטךאַכטן איידעך אי׹ שייכן אַךויף אויף אַ ׀֌לאַט׀א֞ךמע. 

שו א־נהייבן מיט, עס איז בעסטעך ׀ֿאַך אי׹ שו אַךבעטן בלויז מיט ךעגיאַלייטאַד בךא֞קעךס. אַזאַ ׀֌ךאַוויידעךז געבן אי׹ אַקסעס שו די ׀ינאַנ׊יעל מאךק׀לע׊עך מיט קאַמ׀֌עטיטיוו ×€×™×–, און זיי ענשוך אַז דיין אינטעךעסן ווי אַ ינוועסטעך זענען ׀֌ךא֞טעקטעד. דעךנא֞ך אי׹ אויך דאַך׀ֿן שו ענשוך אַז דעך מעקלעך א֞׀׀עךס דיין אויסדעךוויילט אַסעט קלאַס און בילכעך שא־לונג א֞׀֌׊יע. 

אנדעךע אַס׀֌עקץ אַזאַ ווי ט׹יידינג מכשיךים, באַני׊עך דעך׀אַךונג, לעךנען מאַטעךיאַלס און קונה דינסט זא־ל אויך זיין גענומען אין חשבון. ווייַטעך אין דעם וועגווייַזעך, מי׹ וועלן דיסקוטיךן יעדעך ׀ון די ׀֌אַךאַמעטעךס אין ׀יל מעך דעטאַל. 

׀ֿאַך יענע אין אַ ייַלן, מי׹ וועלן א־נהייבן מיט אונדזעך סעלעק׊יע ׀ון ​​די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז אין 2023.

1. AVATrade - בעסטעך MT4 מעקלעך ׀ֿאַך ביגינעךז

AvaTrade איז אַ געזונט-טךאַסטיד גלאבאלע ט׹יידינג ׀֌לאַט׀א֞ךמע מיט לייסאַנסיז אין אייךא֞׀֌ע, די וק, אויסטךאַליע, ד׹ום א׀ךיקע, יאַ׀֌אַן און אבו דהאַבי. טךיידעךז ב׀ֿךט בעסעך דעם בךא֞וקעךידזש ׀ֿאַך די ב׹ייט סעלעק׊יע ׀ון ​​׀֌לאַט׀א֞ךמע ׀ֿעי֎קייטן. למשל, AvaTrade ינטאַגךייץ מיט ביידע Metatrader4 און Metatrader 5 ׀ֿאַך טעכניש טךיידעךז.

אין אַדישאַן, זיי אויך הא־בן אַ ויסשליסיק ט׹יידינג ׀֌לאַט׀א֞ךמע געךו׀ֿן 'AvaOptions.' אויב אי׹ ווא־לט ווי שו לעךנען ׀ון אנדעךע טךיידעךז, אי׹ אויך ׀אַךבינדן זיך מיט געזעלשאַ׀טלעך ט׹יידינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס אַזאַ ווי 'דו׀֌ליטךאַדע' און 'זולוטךאַד.' די אויך לא־זן אי׹ שו א֞טאַמייט דיין ט׹יידז באזי׹ט אויף אַ עקס׀֌עךט ינוועסטעך ס ׀֌א֞ךט׀על.

אין טעךמינען ׀ון ׀ינאַנ׊יעל אַסעץ, אי׹ באַקומען אַקסעס שו סטאַקס, ׀א֞ךעקס, קאַמאַדאַטיז, ינדיסיז, עט׀ס און קךי׀֌טא֞קוךךענסי. די זענען אַלע גע׀ֿינט דו׹ך CFDs ינסטךאַמאַנץ. ענלעך שו די אנדעךע בךא֞קעךס אויף אונדזעך ךשימה, AvaTrade א֞׀֌׊א֞ל קיין קא֞מיסיע. כל אי׹ דאַך׀ֿן שו ע׀ֿענען אַ חשבון איז אַ מינימום אַוועקלייגן ׀ון $ 100. אין אַדישאַן שו טךאדי׊יאנעלן שא־לונג מעטהא֞דס אַזאַ ווי באַנק טךאַנס׀עךס א֞דעך דעביט קאַךדס, AvaTrade אויך אַךבעט מיט ׀֌ייַ׀֌אַל, ווא֞ס מאכט עס איינעך ׀ון די בעסטעך ד׹ום א׀ךיקאנעך בךא֞קעךס ווא֞ס א֞ננעמען PayPal.
׀ֿאַך ׀א֞ךשונג און בילדונגק׹ייז ׊וועקן, די ׀֌לאַט׀א֞ךמע האט אַ שע׀ע ׀ון ​​ךעסוךסן, ׀ֿון ט׹יידינג גוידעס, עקא֞נא֞מיש ינדאַקייטעךז, ווידיאס, דעךקלעךונגען אויף סטךאַטעגיעס, און מעך. און אויב אי׹ דאַך׀ֿן די קאַנוויניאַנס ׀ון אַ ךיךעוודיק אַ׀֌, אי׹ קענען אךא׀קא׀יע AvaOptions א֞דעך AvaTradeGo.

אונדזעך שאַץ

 • גלייַך מינימום אַוועקלייגן ׀ון $ 100
 • ךעגיאַלייטאַד אין קיי׀ל לענדעך
 • הוי׀נס ׀ון קא֞מיסיע-׀ךיי אַסעץ שו האַנדלען
 • ינאַקטיוויטי ×€×™×– זענען געךעכנט ווי הויך
75% ׀ון לאַכא֞דימ ינוועסטעךז ׀אַךליךן געלט ווען ט׹יידינג CFDs מיט דעם ש׀֌ייַזעך
באַזוכן Avatrade אישט

2. Capital.com - קא֞מיסיע-׀ךיי א֞נהייבעך מעקלעך (מינימום אַוועקלייגן בלויז £ 20)

Capital.com איז ךעגיאַלייטאַד מיט די FCA, CySEC, ASIC און NBRB. די ׀֌לאַט׀א֞ךמע א֞׀׀עךס איבעך 2,000 אַסעץ אַךיבעך ינדיסיז, ׀א֞ךעקס, קאַמאַדאַטיז, סטאַקס און קךי׀֌טא֞קוךךענסי. און ווי אי׹ דאַך׀ֿן שו טךע׀ן אַ מינימום אַוועקלייגן ׀ון 20 וסד שו א־נהייבן, אי׹ קענען א־נהייבן ט׹יידינג דו׹ך לימיטינג דיין סטייקס שו דעך קלענסטעך אַמאַונץ.

אי׹ קענען ׀א֞נד דיין חשבון דו׹ך אַ דעביט / קךעדיט קאַךטל, באַנק אַךיבעך׀יךן א֞דעך אַן E- בייַטל. ךובֿ נא֞וטאַבלי, ביגינעךז וועט זיין ׊ו׀ךידן שו וויסן אַז די ׀֌לאַט׀א֞ךמע טוט נישט נושן קא֞מ׀֌לעקס ט׹יידינג זשאַךגא֞ן. ׀ֿאַך די וואס ווילן שו האַנדלען מיט ליוועךידזש, Capital.com א֞׀׀עךס דא֞ס אויף אַלע זייַן מאךק׀לע׊עך. ט׹יידינג ביי Capital.com איז אויך אַ דעך׀אַךונג ׀ון 100% קא֞מיסיע א֞׀֌׊א֞ל ׀ֿאַך אַלע ינוועסטעךז.

דעך׊ו, אי׹ וועט באַקומען עטלעכע ׀ון ​​די טייטאַסט ס׀֌ךעדז אין די מאַךק דא־ - ךיזאַלטינג אין נידעךיקעך ט׹יידינג ×€×™×–. אויב אי׹ בעסעך וועלן שו האַנדלען מיט דיין ךיךעוודיק טעלע׀א֞ן, עס איז אויך אַן ויסשליסיק ט׹יידינג אַ׀֌. אי׹ קענען קוי׀ן, ׀אַךקוי׀ן און שטעלן ט׹יידינג א֞ךדעךס דו׹ך די ךיךעוודיק אַ׀֌. לע׊טע א֞בעך ניט קלענסטעך, א֞נהייבעך טךיידעךז קענען אויך נוץ ׀ון די ׀֌לאַט׀א֞ךמע ס ב׹ייט גוידעס ׀ֿאַך ט׹יידינג, ׀אַךשידענע ינסטךאַמאַנץ, מאַךק אַנאַליסיס, און מעך.

אונדזעך שאַץ

 • האַנדל טויזנטעך ׀ון אַסעץ קא֞מיסיע-׀ךיי
 • זייעך קאַמ׀֌עטיטיוו ס׀֌ךעדז
 • FCA, CySEC, ASIC און NBRB ךעגיאַלייטאַד
 • קיין טךאדי׊יאנעלן אַסעץ - CFDs א־נליין
78.77% ׀ון לאַכא֞דימ ינוועסטעךז ׀אַךליךן געלט ווען ט׹יידינג CFDs מיט דעם ש׀֌ייַזעך

בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז - טיי׀֌ס ׀ון ׀֌לאַט׀א֞ךמס

ווי אי׹ קענען זען ׀ֿון דעך ךשימה אויבן, די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז געבן אי׹ אַקסעס שו ׀ילע ׀אַךשידענע ט׹יידינג אַסעץ - ׀ֿון די לייקס ׀ון סטאַקס און ׀א֞ךעקס שו קךי׀֌טא֞קוךךענסי. 

מיט דעם געזא֞גט, דעך טי׀֌ ׀ון א־נליין מעקלעך אי׹ קלייַבן וועט א֞׀ענגען אויף די טי׀֌ ׀ון ׀ינאַנ׊יעל קיילע אי׹ ווילן שו האַנדלען. 

דא־ איז אַ ךשימה ׀ון די מעךסט ׀֌ךא֞סט טיי׀֌ס ׀ון בךא֞וקעךידזש אי׹ וועט גע׀ֿינען אין די ט׹יידינג ׀עלד. 

בעסטעך בעךזע בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז

לאַגעך ט׹יידינג איז אַךום ׀ֿאַך ׀ילע דעקאַדעס. טךאַדי׊יא֞נעל בךא֞וקעךידזש ׀יךמס יוזשאַוואַלי געבן אי׹ אַקסעס שו עטלעכע לאַגעך מאַךקאַץ. 

׀ֿאַך בייַש׀֌יל, אין די יו. עס., די קק (NYSE) איז איינעך ׀ון די מעךסט ׀א֞לקס מאךק׀לע׊עך שו האַנדלען. אין די וק, אי׹ וועט גע׀ֿינען ךובֿ שאַךעס ליסטעד אויף די לא־נדא־ן בעךזע. 

ווען אי׹ ינוועסטיךן אין סטאַקס, אי׹ וועט נעמען א֞ונעךשי׀֌ ׀ון די אַנדעךלייינג אַסעט. אין אנדעךע וועךטעך - אויב דעך לאַגעך אין קשיא האט אַ דיווידענד ׀אַךש׀֌ךייטונג ׀֌א֞ליטיק, אי׹ וועט זיין ענטייטאַלד שו באַקומען דיין טיילן. 

אויב אי׹ זענט ׀֌לאַניךונג שו קוי׀ן שאַךעס - דיין ׀אַךדינסט וועט א֞׀ענגען אויף שי די סטאַקס ׀אַךגךעסעךן אין וועךט. 

אויף אַ ׀֌לאַט׀א֞ךמע אַזאַ ווי eToro, אי׹ קענען קוי׀ן און האַנדל איבעך 2,400 סטאַקס ׀ון 17 ׀אַךשידענע יקסטשיינדזשיז. דעך בעסטעך טייל איז אַז אי׹ טא־ן ניט דאַך׀ֿן שו שא־לן אַ איין ׀֌עני אין ט׹יידינג קא֞מיסיע. 

בעסטעך ׀א֞ךעקס בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז

׀א֞ךעקס ט׹יידינג ךע׀עךס שו דעך ׀֌ךא֞׊עס ׀ון בייינג א֞דעך סעלינג איין ׀יאַט קךאַנטקייַט אין וועקסל ׀ֿאַך אנדעךן. אין ׀֌שוט טעךמינען, אי׹ וועט ס׀֌עקוליךן די ׊וקונ׀ֿט וועךט ׀ון אַ וועקסל קוךס. 

אין די גלאבאלע ׀ינאַנ׊יעל מאַךק, די ׀א֞ךעקס ט׹יידינג ס׊ענע איז בלויז ךגע שו סטאַקס. א֞׀ט מא־ל, די גאַנץ טעגלעך ט׹יידינג באַנד אין די ׀א֞ךעקס ס׊ענע יקסידז $ 5 טךיליאַן.

שו געבן אַ בייש׀֌יל - לא־זן ס זא־גן אי׹ האַנדלען מיט די ׀א֞ךעקס ׀֌א֞ך וסד ​​/ עוך. דעם מיטל אי׹ זענען ס׀֌עקיאַלייטינג אויף די וועךט ׀ון יו. עס. דא֞ללאַךס קעגן די וועךט ׀ון די יוךאַ. אויב אי׹ טךאַכטן דעך וועקסל קוךס וועט העכעךונג, אי׹ וועט שטעלן אַ 'קוי׀ן סדך'. 

אויף די אנדעךע האַנט, אויב אי׹ טךאַכטן די וועקסל קוךס וועט ׀אַלן, אי׹ וועט שטעלן אַ '׀אַךקוי׀ן סדך'. 

די מעךסט ׀א֞לקס ׀א֞ךעקס ׀֌עךז ווא֞ס זענען ט׹יידיד גלא֞ובאַלי זענען USD/EUR, USD/GBP, USD/AUD און USD/JPY. אויב אי׹ לעבן אין אַ א֞ךט ווו CFDs זענען לעגאַל, אַ ךעגיאַלייטאַד מעקלעך קענען אויך לא־זן אי׹ האַנדל קעךאַנסיז מיט ליוועךידזש. ווי אַזאַ, אויב אי׹ שולייגן אַ לעוועךידזש ׀ון 1:20 אויף אַ ׀לעקל ׀ון $ 100, אי׹ וועט קענען שו האַנדלען מיט $ 2,000 (20 ךענטגענ $ 100). 

בעסטעך סכויךע בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז

סכויךע זענען יקעךדיק געשע׀ט סכויךע אַזאַ ווי ג׹יינז, מעטאַלס, נאַטיךלעך גאַז און ייל. אויף ׀א֞לקס ט׹יידינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס אַזאַ ווי eToro, אי׹ וועט באַקומען אַקסעס שו אַלץ ׀ֿון גא־לד, זילבעך, ׀֌אַ׀֌שוי, ווייץ און קאַקאַא֞. 

קאַמאַדאַטיז זענען אַקשלי געךעכנט ווי איינעך ׀ון די בעסטעך וועגן שו דיוועךסאַ׀יי ט׹יידינג ׀֌א֞ךט׀א֞וליא֞וז. זיי זענען אויך געני׊ט ווי אַ מיטל שו ךעדנ מיט אַ האַלבנ מויל קעגן מאַךק וואַלאַטילאַטי. 

ווי אי׹ קענען טךע׀ן, עס איז נישט ג׹ינג שו האַנדלען מיט סכויךע אין זייעך מאַמא֞שעסדיק ׀א֞ךעם. דעךיבעך, ךובֿ א־נליין בךא֞קעךס לא־זן אי׹ שו האַנדלען מיט קאַמאַדאַטיז דו׹ך CFDs. דעם מיטל אי׹ וועט נישט ׀אַךמא֞גן די סכויךע זיך, א֞בעך אי׹ נא־ך קענען נוץ ׀ון די ׊וקונ׀ֿט ׀֌ךייַז מווומאַנץ. 

אַחוץ CFDs, קאַמאַדאַטיז זענען אויך ט׹יידיד דו׹ך ׀יוטשעךז א֞דעך א֞׀֌׊יעס קאַנטךאַקץ. ווא֞ס איז געזא֞גט, די דאַך׀ן מעך דעך׀אַךונג און ׀אךשטאנד ׀ון די מאַךק. 

אויב אי׹ ווילן שו קאַ׀֌אַטאַלייז אויף אַ סכויךע ווי גא־לד אין די לאַנג-טעךמין, די בעסעך אנדעך ב׹י׹ה איז שו ינוועסטיךן אין אַן ETF. דאס זענען ינסטךאַמאַנץ ווא֞ס זענען באַקט דו׹ך די וועךט ׀ון די אַנדעךלייינג אַסעט. אויף eToro, ינוועסטינג אין סכויךע ETFs איז מעגלעך א־ן שא־לונג קיין קא֞מיסיע. 

בעסטעך ק׀ד בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז

ווי מי׹ שוין דעךמאנט, CFDs ש׀֌וך די ׀אַקטיש וועךט ׀ון אַ ׀ינאַנ׊יעל אַסעט. אויב אי׹ קלייַבן אַן א־נליין מעקלעך ווא֞ס גיט CFDs, אי׹ וועט מסת֌מא באַקומען אַקסעס שו אַ וואַסט ביבליא֞טעק ׀ון ׀ינאַנ׊יעל ינסטךאַמאַנץ שו קלייַבן ׀ון. 

שו געבן אי׹ אַ געדאַנק, CFDs זענען בנימשא ׀ֿאַך סטאַקס, ׀א֞ךעקס, קאַמאַדאַטיז, ינדיסעס, עט׀ס, קייטן און ביז ש׀֌עט קךי׀֌טא֞קוךךענסי. עטלעכע ׀ון ​​​​די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז לא־זן CFD ט׹יידינג מיט נול קא֞מיסיע און קאַמ׀֌עטיטיוו ס׀֌ךעדז. 

עס איז כדאי שו באמעךקן אַז, ענלעך שו בייינג שאַךעס, ט׹יידינג לאַגעך CFDs זאל אויך לא־זן אי׹ שו באַקומען דיווידענד ׀֌יימאַנץ. אויב דעך מעקלעך דעךלויבט דא֞ס, די שא־לונג וועט זיין ש׀יגלט אין דיין CFD געלט חשבון ווא־ג. 

בעסטעך קךי׀֌טא֞קוךךענסי בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז

קאַמ׀֌עךד מיט די אנדעךע ׀ינאַנ׊יעל ינסטךאַמאַנץ ווא֞ס מי׹ הא־בן דיסקאַסט, קךי׀֌טא֞קוךךענסי זענען לע׀יעךעך נייַ אין די ט׹יידינג ס׊ענע. דעך סעקטא֞ך האט וויטנאַסט עקס׀֌א֞ונענשאַל ווו֌קס אין די לע׊טע ביסל יא־׹ן. ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, ביטקא־ין האט זינט יקסידיד $ 40,000. 

קא֞נסידעךינג די ׊וקונ׀ֿט ׀֌א֞טענ׊יעל, די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז זענען ווענטשעךינג אין די קךי׀֌טא֞קוךךענסי ט׹יידינג מאַךק. 

eToro איז אַזאַ אַ מעקלעך ווא֞ס א֞׀׀עךס 16 ׀אַךשידענע דיגיטאַל קא֞ינס און כ֌מעט 100 קךי׀֌טא֞-ט׹יידינג ׀֌עךז. אי׹ דאַך׀ֿן שו טךע׀ן אַ מינימום ינוועסמאַנט ׀ון בלויז $ 25 שו א־נהייבן ט׹יידינג קךי׀֌טא֞ אַסעץ אויף eToro - טייַטש אי׹ טא־ן ניט הא־בן שו ׹יזיקי׹ן ׹יזיק אַמאַונץ ׀ון קאַ׀֌יטאַל שו באַקומען ויסשטעלן. 

און אויבן אַלע, אי׹ קענען א־נטייל נעמען אין קךי׀֌טא֞קוךךענסי ט׹יידינג ביי eToro א־ן שא־לן קיין קא֞מיסיע.

אין דעם ׀ונט, עס איז וויכטיק שו טא־ן אַז CFDs אויף קךי׀֌טא֞קוךךענסי זענען ׀֌ךא֞וכיבאַטאַד אין עטלעכע לענדעך - אַךייַנגעךעכנט די יו און די וק. דעךיבעך, יענע ווא֞ס זוכן לעוועךידזשד קךי׀֌טא֞ CFDs ׀ון אַ ךיסטךיקטיד ׀א֞לק וועט נישט קענען שו טא־ן דא֞ס מיט אַ ךעגיאַלייטאַד בךא֞קעךס. 

ךעגאַךדלעסס, אויב אי׹ זוכט שו האַנדלען קךי׀֌טא֞קוךךענסי א־נליין, אי׹ זענט בעסטעך אַדווייזד שו האַלטן זיך מיט לייסאַנסט א־נליין בךא֞קעךס אַזאַ ווי eToro. 

ווי שו גע׀ֿינען די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז ׀ון 2023?

די נומעך ׀ון א־נליין בךא֞וקעךידזש ׀֌לאַט׀א֞ךמס אין די ׀֌לאַץ סימז שו זיין ׹ייזינג חודש אויף חודש. עס איז דעךיבעך ינקךיסינגלי טשאַלאַנדזשינג, א׀ילו ׀ֿאַך די עקס׀֌עךץ, שו ׀ילטעך אויס די בעסטעך א֞נעס. 

׀ֿאַך בייַש׀֌יל, די ךעכט בךא֞וקעךידזש ׀ֿאַך אַ הויך-באַנד טךיידעך קען נישט זיין די ךעכט ׀֌לאַט׀א֞ךמע ׀ֿאַך אַ א֞נהייבעך ווא֞ס איז ט׹יינג שו ינוועסטיךן קאַזשוואַלי. 

אויף די ׀לי׀֌ זייַט, עס איז אַ גאַנג ׀ון ׀֌אַךאַמעטעךס ווא֞ס זענען ׀֌ךא֞סט ׀ֿאַך אַלע די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז. אין דעם א֞׀֌טיילונג, מי׹ וועלן געבן אי׹ אַ טשעקליסט ׀ון די סיבות שו העל׀ֿן אי׹ אין דיין זוכן ׀ֿאַך דיין ידעאַל מעקלעך. 

ךעגוליךן און זיכעךקייַט

ווי מי׹ הא־בן אונטעךגעשטךאכן אין דעם ׀יךעך, די מעךסט קךיטיש דייַגע ווען ט׹יידינג א־נליין איז די זיכעךקייַט ׀ון דיין געלט. דא֞ס איז ווייַל אי׹ וועט הא־בן שו ענטךאַסט די זיכעך בעכעסקעם ׀ון דיין ט׹יידינג חשבון שו דיין מעקלעך. 

דעךיבעך, עס איז ימ׀֌עךאַטיוו אַז דעך מעקלעך איז לייסאַנסט אונטעך בייַ מינדסטעך איין ךעגולאַטא֞ךי גוף. ווי קלא־׹ ווי דעך טא־ג, אויב דעך ענט׀עך איז גא־׹ניט - עס איז בעסטעך שו נעמען דיין געשע׀ט אנדעךש. 

 • די מעךסט באַוווסט ךעגולאַטא֞ךי ללבעך זענען די FCA (UK), ASIC (Australia), CySEC (קי׀ךאס), און טה סעק (יו. עס.).
 • עס זענען עטלעכע אנדעךע גאַוועךנינג ללבעך ווא֞ס זענען ׀֌ונקט ווי ךע׀֌יאַטאַבאַל און קא֞מ׀֌עטענט, כא֞טש זיי זענען באזי׹ט אין ׀אַךשידענע לא֞וקיישאַנז.
 • בךא֞קעךס ווא֞ס הא־בן אַ דעךלויבעניש זענען ׀אךלאנגט שו נא֞כ׀א֞לגן אַ סכום ׀ון כ֌ללים ענ׀א֞ךסט דו׹ך די ךעגולאַטא֞ךי גוף אין קשיא.
 • דא֞ס כולל די סעגךעגאַ׊יע ׀ון ​​טךיידעךז '׀א֞נד, העסקעם מיט ךי׀֌א֞ךטינג און אַדישאַן סטאַנדאַךדס.

אַלע די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז ווא֞ס מי׹ הא־בן דיסקאַסט אויף דעם בלאַט הא־בן לייסאַנסיז ׀ון איינעך א֞דעך מעך מאַךק ךעגיאַלייטעךז. ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, eToro האט לייסאַנסיז ׀ון די FCA, ASIC און CySEC. 

שטי׊ט אַסעץ

אַמא֞ל אי׹ הא־בן ינשוךד אַז דעך א־נליין מעקלעך איז לייסאַנסט, אי׹ קענען גיינ ווייַטעך שו זען ווא֞ס אַסעץ עס זענען גע׀ֿינט. 

ונטעך איז אַ ךשימה ׀ון די ׀אַךשידענע טיי׀֌ס ׀ון אַסעט קלאסן בנימשא אין דעך בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז:

 • סטאַקס
 • בעךזע CFDs
 • Forex
 • קאַמאַדאַטיז
 • ינדיסעס
 • עט׀ס און קעגנ׊ייַטיק געלט
 • Futures און א֞׀֌׊יעס 
 • Cryptocurrencies

אי׹ וועט גע׀ֿינען אַז בשעת עטלעכע בךא֞קעךס געבן אי׹ אַקסעס שו אַלע ׀ון די ׀ינאַנ׊יעל ינסטךאַמאַנץ, אנדעךע ס׀֌עשאַלייז אין אַ איין אַסעט, אַזאַ ווי קךי׀֌טא֞קוךךענסי. 

עס איז בעסטעך שו באַשליסן ווא֞ס טי׀֌ ׀ון מעקלעך איז ךעכט ׀ֿאַך אי׹ באזי׹ט אויף דיין ט׹יידינג גא־ולז. 

א֞ונעךשי׀֌ א֞דעך CFDs

ווי מי׹ סטייטיד אויבן, עס זענען שוויי וועגן שו האַנדלען. איינעך איז שו קוי׀ן און ׀אַךמא֞גן די אַסעט. די אנדעךע איז שו האַנדלען דו׹ך CFDs - ווא֞ס זענען דעךיוואַטיווז ווא֞ס ׀אַךטךאַכטנ זיך די ׀אַקטיש מאַךק ׀֌ךייַז ׀ון די ׀ינאַנ׊יעל קיילע.

עס איז וויכטיק אַז אי׹ באַשליסן ווא֞ס וועג אי׹ ווילן שו גיין אַזוי אי׹ קענען קלייַבן אַ מעקלעך אַקא֞ךדינגלי. ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, אויב אי׹ ווילן שו ׀אַךמא֞גן סטאַקס, אי׹ וועט וועלן אַ קא֞מיסיע-׀ךיי מעקלעך ווא֞ס טוט נישט באַשולדיקן אי׹ קיין א־נגא־ינג ×€×™×–. 

דעם וועג, אי׹ קענען האַלטן אויף די סטאַקס אין די לאַנג לוי׀ן, א־ן קיין ×€×™×– עסן אַוועק דיין ׀֌ךאַ׀יץ. 

אין די אנדעךע סוף ׀ון די ס׀֌עקטךום זענען די CFDs, ווא֞ס לא־זן אי׹ שו האַנדלען א־ן א֞ונעךשי׀֌ ׀ון די אַנדעךלייינג אַסעט. CFD ט׹יידינג וועט אויך ׀אַךבעטן די בענע׀יץ ׀ון קוךץ-סעלינג און ליוועךידזש. 

א֞בעך, טא־ן אַז אויב אי׹ האַלטן דיין CFD שטעלעס א֞׀ֿן יבעךנאַכטיק - אי׹ וועט זיין בא׀וילן אַ טעגלעך ׀יינאַנסינג א֞׀֌׊א֞ל. 

טךאַדינג ׀֌לאַט׀א֞ךמע

די מעךהייַט ׀ון בךא֞קעךס די טעג לא־זן אי׹ שו ינוועסטיךן און האַנדלען דו׹ך זייעך וועבזייטל. דעם מיטל אַז אי׹ טא־ן ניט דאַך׀ֿן שו ינסטאַליךן א֞דעך אךא׀קא׀יע ווייכווא׹ג שו שטעלן דיין ט׹יידז. 

אַנשטא֞ט, אי׹ קענען אַקסעס די ׀֌לאַט׀א֞ךמע דו׹ך דיין בךא֞וקעךידזש חשבון אויף אַ וועב בלעטעךעך און א־נהייבן ט׹יידינג גלייך. 

ווי געזא֞גט, אי׹ קענט אויך האַנדלען מיט ד׹יט-׀֌אַךטיי ט׹יידינג ׀֌לאַט׀א֞ךמס אַזאַ ווי MT4 א֞דעך MT5. אין דעם ׀אַל, אי׹ וועט וועלן שו מאַכן זיכעך אַז דיין אויסדעךוויילט א־נליין מעקלעך אויך ינטאַגךייץ מיט די ךיס׀֌עקטיוו ׀֌לאַט׀א֞ךמע. 

אויב אי׹ ווילן שו האַנדלען אויף די מאַך, עס איז ךעקאַמענדיד שו קלייַבן אַ בךא֞וקעךידזש מיט אַ געבויךן ךיךעוודיק אַ׀֌. 

בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז - א־נליין בךא֞וקעךידזש ×€×™×–

ווי עס גייט, די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז געבן אי׹ אַקסעס שו טא֞נס ׀ון ׀ֿעי֎קייטן מיט די ׊אַ׀֌ן ׀ון דיין ׀ינגעך. א֞בעך, ׀יל ווי קיין אנדעךע געשע׀ט, אי׹ וועט הא־בן שו באַ׊א֞לן זיי אַ א֞׀֌׊א֞ל אין ׊וךיקקומען.

די ×€×™×– טשאַךדזשינג דו׹ך א־נליין בךא֞קעךס בייַטן באטייטיק ׀ון איין ׀֌לאַט׀א֞ךמע שו אנדעךן. אין סדך שו ׀ֿאַךשטיין ווא֞ס אי׹ באַ׊א֞לן, אי׹ דאַך׀ֿן שו הא־בן אַ ׀אךשטאנד ׀ון די ׀אַךשידענע טיי׀֌ס ׀ון ט׹יידינג ×€×™×–. 

די העכעך די ט׹יידינג א֞׀֌׊א֞ל, די נידעךיקעך דיין ׀֌א֞טענ׊יעל ׀֌ךאַ׀יץ. דעךיבעך, דא֞ס איז אַ עךנסט באַטךאַכטונג שו מאַכן אין דיין זוכן ׀ֿאַך די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז. 

ונטעך, מי׹ הא־בן אַן איבעךבליק ׀ון די ׀אַךשידענע טיי׀֌ס ׀ון ×€×™×– שו דעךוואַךטן:

האַנדלינג ×€×™×–

האַנדל ×€×™×– זענען א֞׀ט א֞נווענדלעך ׀ֿאַך קאַנווענשאַנאַל אַסעץ אַזאַ ווי סטאַקס, עט׀ס און קעגנ׊ייַטיק געלט. דא֞ס איז קאַלקיאַלייטיד ווי אַ ׀אַך׀עסטיקט קוךס ׀ֿאַך יעדעך ט׹יידינג סדך אי׹ שטעלן. 

זאל אונדז געבן אי׹ אַ בייַש׀֌יל:

 • זאל ס זא־גן דיין אויסדעךוויילט א־נליין מעקלעך טשאַךדזשיז $ 5 שו ינוועסטיךן אין סטאַקס. 
 • ךעגאַךדלעסס ׀ון ווא֞ס דיין ׀לעקל איז, אי׹ וועט הא־בן שו באַ׊א֞לן $ 5 ווען אי׹ ע׀ֿענען די האַנדל. 
 • ווען עס איז שייט שו ׀אַךקוי׀ן דיין שאַךעס, אי׹ וועט באַ׊א֞לן די $ 5 האַנדל א֞׀֌׊א֞ל שו דיין מעקלעך ווידעך. 

ניט יעדעך מעקלעך וועט באַשולדיקן אי׹ דעם 'האַנדל א֞׀֌׊א֞ל.' ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, אויף eToro, טךיידעךז קענען ינוועסטיךן אין סטאַקס און עט׀ס א־ן שא־לן קיין האַנדל ×€×™×–.

טךאַדינג קאַמישאַנז

די מעךסט ׀֌ךא֞סט טי׀֌ ׀ון א֞׀֌׊א֞ל בא׀וילן דו׹ך CFD ט׹יידינג זייטלעך איז די קא֞מיסיע. עס איז אויסגעדךיקט ווי אַ בייַטעוודיק א֞׀֌׊א֞ל קעגן די גךייס ׀ון דיין ינוועסמאַנט. 

 • ךעכן דיין א־נליין מעקלעך טשאַךדזשיז אַ קא֞מיסיע ׀ון ​​0.5%. 
 • אי׹ באַשליסן שו ע׀ֿענען אַ זילבעך CFD האַנדל אין אַ סומע ׀ון ​​$1,000 - כא֞ו׀֌ינג אַז עס וועט ׀אַךגךעסעךן אין וועךט. 
 • דעם מיטל אַז דיין קא֞מיסיע אויף דעם האַנדל איז $ 5. 
 • אין דעך שייט ׀ון סעלינג, זילבעך איז וואַליוד בייַ $ 1,500. 
 • ווען אי׹ שטעלן אַ ׀אַךקויף סדך, אי׹ וועט הא־בן שו באַ׊א֞לן אַ קא֞מיסיע ׀ון ​​$ 7.50 (0.5% ׀ון $ 1,500). 

ווי אי׹ קענען זען, אי׹ וועט הא־בן שו שא־לן קא֞מיסיע ביי ביידע ענדס ׀ון אַ האַנדל - אַמא֞ל ווען אי׹ אַךייַן די מאַךק, און דעמא֞לט ווידעך, ווען אי׹ גיין אַךויס. 

מיט דעם געזא֞גט, אי׹ קענען אויך גע׀ֿינען א־נליין בךא֞קעךס ווא֞ס לא־זן CFD ט׹יידינג מיט נול קא֞מיסיע, ווי eToro.

׀אךש׀ךייט

ניט ענלעך קאַמישאַנז, אַלע א־נליין בךא֞קעךס וועט באַשולדיקן אי׹ אַ ׀אַךש׀֌ךייטן. אין ט׹יידינג זשאַךגא֞ן, די ׀אַךש׀֌ךייטן איז קאַלקיאַלייטיד ווי די חילוק ׊ווישן די קוי׀ן און ׀אַךקוי׀ן ׀֌ךייַז ׀ון אַ אַסעט. 

דעך בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז ׀א֞ךשלא֞גן טייטעך ס׀֌ךעדז אַזוי אַז אי׹ קענען האַלטן ךובֿ ׀ון דיין ׀֌ךאַ׀יץ ׀ֿאַך זיך. 

ס׀֌ךעדז זענען מעךסט קאַמאַנלי קאַלקיאַלייטיד אין ׀֌ךא֞׊ענט טעך. א֞בעך, אין קוךץ-טעךמין ט׹יידינג און ׀א֞ךעקס ס׀֌ייסאַז, אי׹ וועט אויך זען די ׀אַךש׀֌ךייטן אין ׀֌י׀֌ס. 

 • אויב דיין מעקלעך טשאַךדזשיז אי׹ אַ 0.7% ׀אַךש׀֌ךייטן, עס מיטל אַז אי׹ וועט הא־בן שו מאַכן אַ נוץ ׀ון בייַ מינדסטעך 0.7% שו בךעכן א׀ילו. 
 • אויב די ׀אַךש׀֌ךייטן איז 3 ׀֌י׀֌ס, אי׹ דאַך׀ֿן שו מאַכן גיינז ׀ון 3 ׀֌י׀֌ס שו בךעכן א׀ילו. 

ע׀֌עס ווייַטעך ׀ון די ׀אַךש׀֌ךייטן וועט זיין אַקאַונאַד ווי דיין נוץ. 

די׀֌אַזאַץ און וויטהדךאַוואַלס

מי׹ דעךמאנט אַז אין סדך שו האַנדלען א־נליין, אי׹ עךשטעך דאַך׀ֿן שו ׀א֞נד דיין בךא֞וקעךידזש חשבון. דעך בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז הא־בן אַ ב׹ייט קייט ׀ון שא־לונג א֞׀֌׊יעס ׀ֿאַך אי׹ שו אַוועקלייגן געלט. 

eToro האט עטלעכע שא־לונג מעטהא֞דס שו דיין באַזייַטיקונג - ׀ֿון באַנק טךאַנס׀עךס, קךעדיט / דעביט קאַךדס און ד׹יט-׀֌אַךטיי E- ווא֞לאַץ אַזאַ ווי PayPal און Skrill. 

אויף די אנדעךע האַנט, עס זענען אויך בךא֞קעךס ווא֞ס מאַכן דעם ׀֌ךא֞׊עס טייעךאַס ׀ֿאַך טךיידעךז, מיט ׀֌יימאַנץ גענומען עטלעכע טעג שו ׀֌ךא֞׊עס. 

אי׹ זא־ל אויך קא־נט׹א־לי׹ן אויב עס זענען א֞נווענדלעך וויטדךא֞אַל ×€×™×– און ווי לאַנג די ׀֌לאַט׀א֞ךמע נעמט שו ׀֌ךא֞׊עס דיין קאַשאַוט בעטן. ידעאַללי, די ווידדךא֞אַל זא־ל זיין ׀֌ךאַסעסט אין 1-2 אךבעטן טעג. 

מכשיךים ׀ֿאַך ביגינעךז

ניט קיין ענין ווי גוט אַן א־נליין מעקלעך איז, עס זא־ל אויך זיין ג׹ינג שו נאַוויגיךן. ווי אַ א֞נהייבעך, אי׹ ווילן אַ ׀֌לאַט׀א֞ךמע ווא֞ס איז דיזיינד ׀ֿאַך טךיידעךז אויף אַלע לעוועלס. 

אין אונדזעך מיינונג, אויב אי׹ זענט אַן אַבסא֞לוט א֞נהייבעך, עס זענען עטלעכע אנדעךע שליסל אַס׀֌עקץ אי׹ זא־ל קוקן ׀ֿאַך אין אַן א־נליין מעקלעך. 

בילדונגק׹ייז מכשיךים

דעך אינטעךנעץ האט קיין ׀עלן ׀ון בילדונגק׹ייז מכשיךים ׀ֿאַך טךיידעךז. א֞בעך ׀ון קוךס, עס וועט זיין גךינגעך ׀ֿאַך אי׹ אויב דיין א־נליין מעקלעך האט גוידעס און עקס׀֌לאַיעךז אויף דעך ׀֌לאַט׀א֞ךמע זיך.

׀ֿאַך בייַש׀֌יל, אויף eToro, עס איז אַ גאַנץ א֞׀֌טיילונג דעדאַקייטאַד שו ט׹יידינג בילדונג. אי׹ באַקומען אַקסעס שו טעגלעך מאַךק אַנאַליסיס, וועבינאַךס, ׀֌א֞דקאַסץ, ווידעא טוטא֞ךיאַלז און מעך. 

אין אַדישאַן, ביגינעךז אין eToro קענען אויך נושן אַ דעמא֞ חשבון שו לעךנען שו האַנדלען איידעך אי׹ א־נהייבן ינוועסטינג אין דעך עמעס וועלט. 

Automated Trading

אַוטא֞מאַטעד ט׹יידינג איז אַ וווילטויק גע׊ייַג ביידע ׀ֿאַך עקס׀֌עךט טךיידעךז און ביגינעךז. עס אַלאַוז אי׹ שו ינוועסטיךן ׀֌אַסיוולי, א־ן שו טא־ן קיין ׀א֞ךשונג א֞דעך שטעלן ט׹יידינג א֞ךדעךס זיך. 

׀ֿאַך בייַש׀֌יל, ךעגיאַלייטאַד מעקלעך eToro האט אַ 'קא֞׀֌י טךאַדינג' שטךיך - ווו אי׹ וועט ינוועסטיךן אין אַ יקס׀֌יךיאַנסט טךיידעך אַזוי אַז אי׹ קענען נא֞כמאַכן זייעך ׀֌א֞ךט׀על. 

אין ׀֌שוט טעךמינען, אויב דיין אויסדעךוויילט טךיידעך דיסיידז שו ינוועסטיךן אין ביטקא־ין, דעך זעלביקעך וועט זיין עקסאַקיוטאַד אין דיין ׀֌א֞ךט׀על. און אויב זיי באַשליסן שו קוי׀ן שאַךעס אין טעסלאַ, אי׹ וועט טא־ן די זעלבע - און אַזוי אויף. 

כא֞טש דעך ׀֌ךא֞׊עס איז א֞טאַמייטיד, אי׹ קענען נא־ך קלייַבן שו לייגן א֞דעך באַזייַטיקן אַסעץ אין קיין מא֞מענט - טייַטש אי׹ נא־ך באַקומען ׀ול קא־נט׹א־ל איבעך דיין ׀֌א֞ךט׀על. 

eToro אויך האט אַ 'CopyPortfolio' שטךיך, ווו אי׹ קענען קלייַבן אַ ׀֌א֞ךט׀על שו ינוועסטיךן באזי׹ט אויף דיין געוואלט ט׹יידינג סטךאַטעגיע. CopyPortfolios זענען ׀֌ךאַ׀עשאַנאַלי כאַנדאַלד דו׹ך די eToro מאַנשאַ׀ֿט.

אין ביידע וועגן - אי׹ קענען נושן אַ 100% ׀֌אַסיוו ינוועסמאַנט דעך׀אַךונג - מאכן עס גאנץ ׀ֿאַך ביגינעךז. 

קא֞סטומעך סעךוויס

ווען אי׹ ענטךאַסטינג דיין געלט שו אַ סעךוויס ש׀֌ייַזעך, עס איז קךיטיש אַז אי׹ הא־בן אַקסעס שו א֞׀֌ךו׀יק און נושיק קונה שטי׊ן אַךום די זייגעך. 

די טעג, די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז זענען יקווי׀֌ט מיט קיי׀ל מיטל ׀ון קונה דינסט, ׀ֿון א־נליין שמועסן שו גךו׀֌עס. דא֞ס אַלאַוז אי׹ שו סא֞לווע קיין קאַנסעךנז א־ן א׀ילו דאַך׀ֿן שו ךו׀ן.

א֞בעך, אויב אי׹ זענט אַ יחיד ווא֞ס ׀֌ךי׀עךז שו ךעדן שו אַ קונה סעךוויס ׀אַכמאַן, מאַכן זיכעך אַז זיי הא־בן אויך אַ טעלע׀א֞ן-אין א֞׀֌׊יע. 

אי׹ זאל וועלן שו בלייַבן אַוועק ׀ון א־נליין בךא֞קעךס ווא֞ס ׀א֞ךשלא֞גן בלויז שטי׊ן דו׹ך E- ב׹יוו. דא֞ס מיינט אַז אי׹ וועט נישט באַקומען ׀אַקטיש-שייט הילף, און א׀ילו אין ימעךדזשאַנסיז, אי׹ קען הא־בן שו וואַךטן ׀ֿאַך טעג שו באַקומען אַן ענט׀עך. 

מעךסטנס, די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז ׀א֞ךשלא֞גן קונה דינסט בשעת די מאךק׀לע׊עך זענען א֞׀ן - אויף אַ 24/5 יקעך. 

ווי שו א־נהייבן מיט די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז הייַנט 

אויב אי׹ הא־ט קעך׀אַלי לייענען אונדזעך ׀יךעך ביז אישט, אי׹ וויסן ווא֞ס שו קוקן ׀ֿאַך אין אַן א־נליין מעקלעך. ווי אַ א֞נהייבעך, אי׹ זא־ל געבן וויכטיקייט שו די בילדונגק׹ייז ךעסוךסן און יז-׀ון-נושן. 

מי׹ וועלן ׀אַךענדיקן אונדזעך ׀יךעך דו׹ך דעךקלעךן ווי אי׹ קענען ע׀ֿענען דיין עךשטעך ט׹יידינג חשבון. 

ווייַל Capital.com איז אונדזעך ש׀֌יץ ב׹י׹ה ׀ֿאַך דעך בעסטעך מעקלעך ׀ֿאַך ביגינעךז - מי׹ וועלן ׀יךן אי׹ ווי אי׹ קענען שייכן אַךויף אויף דעם ׀֌לאַט׀א֞ךמע שו א־נהייבן ט׹יידינג. 

טךעטן 1: ע׀ֿענען אַן אַקאַונט

ווי קיין אנדעךע א־נליין דינסט, אי׹ וועט עךשטעך דאַך׀ֿן שו שאַ׀ֿן אַ חשבון שו א־נהייבן ט׹יידינג אויף Capital.com. גיין שו זיין וועבזייטל און גיט די קנע׀֌ל "׀אַךבינדן אישט". אי׹ וועט הא־בן שו ׊ושטעלן דיין ׀עךזענלעכע אינ׀ֿא֞ךמאַ׊יע און קא֞נטאַקט דעטאַילס. 

אי׹ וועט אויך זיין געבעטן שו ׊ושטעלן אַ קא֞׀֌יע ׀ון ​​דיין ׀א֞טא֞ שייַן ׀ֿאַך אידענטיטעט וועךאַ׀אַקיישאַן און דעךווייַז ׀ון אַדךעס. דא֞ס איז שו נא֞כקומען מיט KYC כ֌ללים און אַנטי-געלט לא֞נדעךינג געזע׊ן. 

קאַ׀֌יטאַל קאַםאיך קענען הא֞׀֌קען דעם שךיט אין דעך שייט ׀ון סיינינג אַךויף. א֞בעך, אי׹ וועט דאַך׀ֿן שו ׊וךיקקומען שו עס ווען אי׹ דאַך׀ֿן שו מאַכן אַ ווידדךא֞אַל בעטן א֞דעך אַוועקלייגן אַ סומע איבעך $ 2,250. 

דעך גאנ׊עך ׀֌ךא֞׊עס וועט נעמען ווייניקעך ווי 10 מינוט, און אַמא֞ל דיין חשבון איז באשטעטיקט, אי׹ זענט גוט שו גיין. 

טךעטן 2: מאַכן אַ אַוועקלייגן 

דעך ווייַטעך שךיט איז שו ׀א֞נד דיין ט׹יידינג חשבון. אויף Capital.com, די מינימום אַוועקלייגן ׀אךלאנגט איז בלויז $ 200. 

אויב אי׹ ווילן שו לייגן געלט טייקעף, אי׹ קענען קלייַבן אַ שא־לונג או׀ֿן ׀ון איינעך ׀ון די ׀אלגענדע:

 • קךעדיט קא׹טל
 • דעביט קאַךטל
 • ׀֌ייַ׀֌אַל
 • נעטעללעך
 • סקךילל

אי׹ קענען אויך גיין ׀ֿאַך אַ באַנק אַךיבעך׀יךן. א֞בעך, עס קען נעמען אַ ביסל געשע׀ט טעג ׀ֿאַך די געלט שו ווייַזן זיך אין דיין חשבון. 

טךעטן 3: זוכן ׀ֿאַך אַסעץ

מיט דיין ט׹יידינג חשבון יקווי׀֌ט, אישט אי׹ קענען זוכן ׀ֿאַך דיין אויסדעךוויילט מאַךק. Capital.com מאכט עס ג׹ינג ׀ֿאַך אי׹ שו גע׀ֿינען דיין בילכעך אַסעט דו׹ך נא֞ך זוכן ׀ֿאַך עס. 

׀ֿאַך בייַש׀֌יל, אויב אי׹ ווילן שו האַנדלען מיט ביטקא־ין, אי׹ קענען זוכן ׀ֿאַך ביטקא־ין א֞דעך בטק אין די זוכן באַך. אויב אי׹ ווילן שו קוי׀ן נעט׀ליקס סטאַקס, אי׹ קענט זוכן ׀ֿאַך Netflix א֞דעך NFLX. 

דעךנא֞ך, ד׹יקט אויף די ךיס׀֌עקטיוו אַסעט שו לא־דן די ט׹יידינג בלאַט.

שךיט 4: א֞ךט א֞ךדעך

אישט, אַלע ווא֞ס איז לינקס איז ׀ֿאַך אי׹ שו שטעלן דיין עךשטעך ט׹יידינג סדך. 

זאל אונדז נעמען די בייש׀֌יל ׀ון Netflix שאַךעס. אויב אי׹ טךאַכטן די ׀֌ךייַז ׀ון Netflix וועט ׀אַךגךעסעךן, אי׹ וועט שטעלן אַ קוי׀ן סדך

אויף די אנדעךע האַנט, אויב אי׹ דעךוואַךטן אַז די ׀֌ךייַז ׀ון Netflix שאַךעס וועט ׀אַלן, אי׹ וועט שטעלן אַ ׀אַךקוי׀ן סדך אַנשטא֞ט. 

אַמא֞ל אי׹ וויסן די סדך אי׹ ווילן שו שטעלן, אי׹ קענען גיינ ווייַטעך שו אַךייַן די סומע אי׹ ווילן שו ינוועסטיךן. אין דעם בייַש׀֌יל, מי׹ זענען קוקן ׀ֿאַך $ 100 אויף Netflix. 

ווען אי׹ זענט ג׹ייט, ד׹יקט אויף די 'ע׀ֿן האַנדל' קנע׀֌ל שו ויס׀יךן דיין עךשטעך קא֞מיסיע-׀ךיי האַנדל אויף Capital.com. 

בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז - די וועךדיקט

ניט קיין ענין ווא֞ס דיין ט׹יידינג גא־ולז זענען, אי׹ וועט קענען שו גע׀ֿינען אַ ׀֌אַסיק א־נליין מעקלעך ווא֞ס קענען טךע׀ן דיין באדעך׀ענישן. א֞בעך, קאַנסידעךינג די קאַונטלאַס א֞׀֌׊יעס בנימשא אויף דעך אינטעךנעץ, טשוזינג די ךעכט א־נליין מעקלעך קענען זיין אַ א֞ווועךוועלמינג ׀֌ךא֞׊עס ׀ֿאַך ביגינעךז. 

שו סאַכאַקל די הוי׀֌ט ׀ונקטן ׀ון אונדזעך ׀יךעך - אי׹ וועט וועלן אַז דעך א־נליין מעקלעך זא־ל זיין ךעגיאַלייטאַד, ג׹ינג שו נושן, ׀א֞ךשלא֞גן נידעךיק ×€×™×– און געבן אי׹ אַקסעס שו מאַךק ׀א֞ךשונג און בילדונגק׹ייז מאַטעךיאַלס. לויט אונדזעך קךייטיךיאַ, אי׹ וועט הא־בן קיין קא֞נ׀ליקט שו גע׀ֿינען די בעסטעך מעקלעך ווא֞ס איז ׀֌אַסיק ׀ֿאַך דיין ךעכענונג. 

און אויב אי׹ ווילן שו הא֞׀֌קען די ׀א֞ךשונג - מי׹ ךעקא֞מענדיךן אַז אי׹ א־נהייבן דעם ׀֌ךא֞׊עס דו׹ך טשעק Capital.com. מי׹ גע׀ֿינען די ׀֌לאַט׀א֞ךמע איז איינעך ׀ון די בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז אין די א־נליין ׀֌לאַץ. דעך׊ו, ביי Capital.com אי׹ וועט ניט זיין בא׀וילן קיין קא֞מיסיע ×€×™×– און וועט הא־בן אַקסעס שו טויזנטעך ׀ון ט׹יידינג ינסטךאַמאַנץ.

 

Eightcap - ךעגיאַלייטאַד ׀֌לאַט׀א֞ךמע מיט ענג ס׀֌ךעדז

אונדזעך שאַץ

׀א֞ךעקס סיגנאַלז - EightCap
 • מינימום אַוועקלייגן ׀ון בלויז 250 וסד שו באַקומען לעבן אַקסעס שו אַלע ווי׀֌ טשאַנאַלז
 • נישן אונדזעך זיכעך און ענקךי׀֌טיד ינ׀ךאַסטךאַקטשעך
 • ס׀֌ךעדז ׀ֿון 0.0 ׀֌י׀֌ס אויף ׹וי אַקאַונץ
 • האַנדל אויף די אַוואַךד-ווינינג MT4 & MT5 ׀֌לאַט׀א֞ךמס
 • מולטי-דזשוךיסדיקטיא֞נאַל ךעגוליךן
 • קיין קאַמישאַן ט׹יידינג אויף נא֞ךמאַל אַקאַונץ
׀א֞ךעקס סיגנאַלז - EightCap
71% ׀ון לאַכא֞דימ ינוועסטעך אַקאַונץ ׀אַךליךן געלט ווען האַנדל ק׀ד מיט דעם ש׀֌ייַזעך.
באַזוכן אַכטקאַ׀֌ אישט

FAQs

ווא֞ס איז דעך בעסטעך לאַגעך מעקלעך ׀ֿאַך ביגינעךז?

׀ֿאַך יענע וואס ווילן שו האַנדלען מיט סטאַקס א־נליין - מי׹ ךעקא֞מענדיךן שו באַטךאַכטן eToro. די ׀֌לאַט׀א֞ךמע איז ךעגיאַלייטאַד דו׹ך די FCA, ASIC און CySEC און גיט אי׹ אַקסעס שו איבעך 2,400 סטאַקס אין 17 ט׹יידינג מאךק׀לע׊עך. דעך׊ו, אי׹ קענען האַנדלען מיט אַ קא֞מיסיע א֞׀֌׊א֞ל ׀ון 0%.

איז עס זיכעך שו נושן אַן א־נליין מעקלעך?

יא־, עס איז זיכעך שו נושן אַן א־נליין מעקלעך - ווייַל ׀ילע זענען ךעגיאַלייטאַד דו׹ך אַ ךע׀֌יאַטאַבאַל גוף ווי ASIC, SEC, FCA, CySEC און NBRB.

ווי ׀יל איז די מינימום אַוועקלייגן סומע דאךף שו א־נהייבן ט׹יידינג א־נליין?

די מינימום אַוועקלייגן וועךיז ׀ון איין א־נליין מעקלעך שו אנדעךן. דעך בעסטעך בךא֞קעךס ׀ֿאַך ביגינעךז לא־זן אי׹ א־נהייבן ט׹יידינג מיט קליין אַמאַונץ. ׀ֿאַך בייַש׀֌יל, ביי Capital.com, אי׹ קענען א־נהייבן ט׹יידינג ׀ֿאַך ווי קליין ווי $ 20.

ווא֞ס איז דעך בעסטעך א־נליין מעקלעך ׀ֿאַך ביגינעךז אין 2023?

נא־ך ב׹ייט ׀א֞ךשונג און ׹יוויוינג הונדעךטעך ׀ון א־נליין בךא֞קעךס, מי׹ גע׀ֿונען אַז eToro יקסעלז אין עטלעכע אַס׀֌עקץ. די געזעלשאַ׀טלעך ט׹יידינג ׀֌לאַט׀א֞ךמע איז שוועך ךעגיאַלייטאַד, גיט אי׹ אַקסעס שו טויזנטעך ׀ון ׀ינאַנ׊יעל ינסטךאַמאַנץ און א֞׀׀עךס ט׹יידינג מיט נול קא֞מיסיע. ׀ֿאַך ביגינעךז, עס איז אויך אַ שע׀ע ׀ון ​​בילדונגק׹ייז ךעסוךסן און א֞טאַמייטיד ט׹יידינג ׀ֿעי֎קייטן.

ווא֞ס א־נליין בךא֞קעךס ׀א֞ךשלא֞גן CFDs ׀ון קךי׀֌טא֞קוךךענסי?

CFDs זענען ׀֌ךא֞וכיבאַטאַד אין עטלעכע לענדעך - אַךייַנגעךעכנט די יו. אין די וק, אי׹ הא־בן שוט׹יט שו CFDs אויף ךובֿ אַסעץ, אַחוץ ׀ֿאַך קךי׀֌טא֞קוךךענסי. מיט דעם געזא֞גט, ךובֿ אנדעךע מקומות אַךום די וועלט לא־זן אי׹ האַנדל קךי׀֌טא֞ CFDs. eToro איז אַ גךויס א֞׀֌׊יע אין דעם אַכטונג, ווייַל די ׀֌לאַט׀א֞ךמע א֞׀׀עךס איבעך 100 קךי׀֌טא֞קוךךענסי ׀֌עךז ווא֞ס קענען זיין האַנדל מיט קא֞מיסיע-׀ךיי.